ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η κάλυψή τα από τον οικείο προϋπολογισμό, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση του έργου
 • Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
 • Αντίγραφο του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών

Στην περίπτωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ένα έτος για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος/έργου (άρθρο 21 παρ.3 ν.2190/94), για την ανανέωση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης.

Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ β΄ βαθμού υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
 • Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στον προϋπολογισμό της επιχείρησης οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα, τότε με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητηθεί παράλληλα από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να συνάψει τις αιτούμενες συμβάσεις έργου, εφόσον εγκριθούν. Το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, θα αποστείλει την πρότασή του στην υπηρεσία μας, για την προώθηση της ανωτέρω απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας κατά την επεξεργασία των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το ΑΣΕΠ, η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί απευθείας στην υπηρεσία μας, μαζί με όλο το σχετικό φάκελο του αιτήματος. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

Από το άρθρο 58 παρ.5 του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», ορίζεται ότι οι υδρονομείς άρδευσης εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της διάταξης η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 211 του ν.3584/2007.
Για το λόγο αυτό, οι εγκρίσεις που χορηγούνται από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν θα αφορούν υδρονομείς άρδευσης.

Υπόχρεος για την πρόσληψη ναυαγοσωστών σε κάθε περίπτωση παραμένει ο δήμος, ως ασκών αρμοδιότητα που συνάπτεται με την ασφάλεια και προστασία των λουομένων. Επομένως, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ οφείλουν να αποστείλουν τα αιτήματά τους και για το προσωπικό αυτό. Το δε ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για την κάλυψη της ανωτέρω υποχρέωσης λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΤΑ κατά το στάδιο κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ή της σύμβασης μίσθωσης (προκειμένης μίσθωσης με δημοπρασία ή απευθείας, αντίστοιχα), ούτως ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από τις δραστηριοποιούμενες στη λουτρική εγκατάσταση επιχειρήσεις.

Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης των νομικών προσώπων, την απόφαση θα λάβουν τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, των οποίων ως γνωστόν η θητεία έχει παραταθεί. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων των ΟΤΑ, για την αποστολή των αιτημάτων τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Στην περίπτωση αυτή θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προβλέπονταν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ (Δήμων, Κοινοτήτων) από τους οποίους προήλθαν οι νέοι Δήμοι.

Ναι.

Εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδαφ. ιε του ν.3812/2009, καθώς και από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, το ΑΣΕΠ καλείται να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης. Το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) την εισήγηση ή μη για την έκδοση της ως άνω απόφασης, προκειμένου η υπηρεσία μας να ενημερωθεί και να προβεί σε καταφατική περίπτωση στην έκδοση της απόφασης αυτής, η οποία εν συνεχεία θα αποσταλεί στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να χορηγήσει την έγκριση στο φορέα.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις αιτούμενες, και το ΑΣΕΠ αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προχωρεί σε αποδοχή του αιτήματος, αποστέλλοντας τη σχετική βεβαίωση απευθείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον βέβαια κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, να προβεί στη χορήγηση της σχετικής έγκρισης. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να αποφανθεί ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των προσώπων και το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το ποσό της αμοιβής και η κάλυψή τα από τον οικείο προϋπολογισμό, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση του έργου
 • Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας
 • Αντίγραφο του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Στην περίπτωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ένα έτος για τις ανάγκες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος/έργου (άρθρο 21 παρ.3 ν.2190/94), για την ανανέωση των συμβάσεων του υπάρχοντος προσωπικού δεν απαιτείται η χορήγηση της ανωτέρω έγκρισης.

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνοδευόμενα από:

 • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα
 • Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί (ή θα εγγραφούν) στον προϋπολογισμό της επιχείρησης οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
 • Συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας

Στην περίπτωση που προβλέπονται στον οικείο Οργανισμό ειδικότητες αντίστοιχες με τα σχετικά αιτήματα, τότε με την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ζητηθεί παράλληλα από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του ν.3812/2009 απόφασης, προκειμένου ο φορέας να μπορεί να συνάψει τις αιτούμενες συμβάσεις έργου, εφόσον εγκριθούν. Το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, θα αποστείλει την πρότασή του στην υπηρεσία μας, για την προώθηση της ανωτέρω απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του τακτικού προσωπικού των φορέων, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν ο Γενικός Γραμματέας κατά την επεξεργασία των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα. Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να διαβιβαστούν συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να αποφανθεί ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από το ΑΣΕΠ, η σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί απευθείας στην υπηρεσία μας, μαζί με όλο το σχετικό φάκελο του αιτήματος. Για όσες περιπτώσεις αιτημάτων δε δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, ο σχετικός φάκελος θα επιστραφεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για περαιτέρω ενημέρωση των φορέων αρμοδιότητάς της.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι: 1. Να έχουν προσληφθεί πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002, δηλαδή πριν την 7η Φεβρουαρίου 2002. 2. Να κατέχουν τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτούνται μετάταξη. Διαδικασία - Δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερομένων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 3801/ 2009 οι ενδιαφερόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί που επιθυμούν να μεταταχθούν σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου. Όπως σας έχουμε, ήδη, ενημερώσει με την υπ’ αριθμ. 66867/ 30.10.2009 εγκύκλιό μας, η αποκλειστική αυτή προθεσμία, λόγω των Εθνικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 και των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 28, παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/ 1994 (Α’ 28), καθορίζεται χρονικά από τις 8 Οκτωβρίου 2009 έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2009. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά την περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2009, αυτή δε χρειάζεται να επανυποβληθεί, συμμορφούμενη με την ανωτέρω εγκύκλιό μας, εφόσον το δημοτικό συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των διοικητικών μεταβολών λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών, δηλαδή μετά τις 7 Οκτωβρίου 2009. Τούτο διότι, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λήφθηκε νομίμως χρονικά και φέρει το τεκμήριο της νομιμότητας, και τυχόν ανάκλησή της θα ήταν αντίθετη στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των διοικούμενων. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας που θέτει η προμνημονευόμενη εγκύκλιό μας. Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη. Η απόφαση μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνίσταται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την ανωτέρω απόφαση. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται.

Όσες από τις υποψήφιες που δεν προσήλθαν, λόγω κύησης στην επιτροπή της οικείας Περιφέρειας για τις αθλητικές δοκιμασίες ή στην υγειονομική επιτροπή, έχουν υψηλή μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης που τις καθιστά, εξ’ αυτού του λόγου κατ’ αρχήν προσληπτέες, θα υποβληθούν στη διαδικασία των αγωνισμάτων μετά τον τοκετό και τη λοχεία, συνεπεία προφανούς συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, η δε αντίστοιχη θέση θα θεωρείται προσωρινά κενή μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των αθλητικών διαδικασιών. Όσες από αυτές έχουν χαμηλή μοριοδότηση, η οποία δεν μπορεί να πιθανολογήσει την πρόσληψή τους, δεν είναι αναγκαίο να προσέλθουν στα αγωνίσματα και μετά την πάροδο του ενός μηνός θα διαγραφούν από τους οικείους πίνακες, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία. Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον ολοκληρωθούν και οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για τους υπόλοιπους υποψήφιους, θα συνταχθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, στον οποίο οι θέσεις των ανωτέρω υποψηφίων (αποκλειστικά και μόνο για τις κυοφορούσες με υψηλή μοριοδότηση) θα μείνουν προσωρινά κενές.

Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των κενών θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού γίνεται με ορισμό από το δήμαρχο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός τους θα ισχύσει για το μεταβατικό χρονικό διάστημα και μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ.δ του π.δ.164/2004, οι διαδοχικές συμβάσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας, συνιστούν συμβάσεις αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, αντίστοιχης με την αναγραφόμενη στην αρχική σύμβαση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όχι, βλ. σχετ. άρθρο 42 ΚΚΔΚΥ. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 ΚΚΔΚΥ η αποδοχή του διορισμού δηλώνεται με την ορκωμοσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΚΔΚΥ, ο υπάλληλος πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε και μόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ακόμη έξι (6) μήνες μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ο διορισμός υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄), έπειτα από την αριθμ. 2396/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανατρέχει αναδρομικά στο χρόνο διορισμού των λοιπών επιτυχόντων του αρχικού πίνακα διοριστέων, ακόμη και αν δεν έχουν διεκδικήσει δικαστικά την αναδρομικότητα του διορισμού τους. Προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής αυτής μεταχείρισης όσοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 5 του ν.3320/2005, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον οικείο φορέα. Σημειώνεται ότι δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΚΚΔΚΥ, καίτοι ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό, η σχετική αξίωσή του αρχίζει από τη χρονική στιγμή της ανάληψη υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις όπου μετά την αρχική πράξη διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3320/2005, έχει ακολουθήσει μετάταξη σε άλλο Ο.Τ.Α., αρμόδιος να εκδώσει την πράξη για τον αναδρομικό διορισμό είναι το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. στον οποίο έχει μεταταγεί ο υπάλληλος.

Όχι, η διάταξη της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/10 αφορά μόνο τη χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων.

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πρόνοιας των περιπτώσεων 9-13, 15-19 και 21-23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας των περιπτώσεων 11-17 και 19-24 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού καθεστώτος τους (άρθρο 4 του ν. 3513/2006) αρχίζει από την ημερομηνία μετάταξης των υπαλλήλων, εν προκειμένω από 1-1-2011.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ασκούσαν τα κύρια καθήκοντά τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν παράλληλα ασκούσαν και άλλα καθήκοντα.

1 3 4 5 6 7 16