ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Ε. Γ. για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει  ως σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με το ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας τους.

Η Ειδική Γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς υπάγεται το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς είναι αρμόδιο για:

 • Τη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
 • Τον καθορισμό των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς και των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό τους καθώς και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων και των φυσικών ή νομικών προσώπων που πραγματοποιούν την εκτροφή, την πώληση, τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς.
 • Τον καθορισμό των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, του περιεχομένου των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την εποπτεία (όπως την έγκριση) της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκπονούν οι Δήμοι.
 • Τη σύνταξη, συμπλήρωση και τροποποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται προδιαγραφές για την προστασία των ζώων συντροφιάς, καθώς και την εν γένει μεταχείριση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το ενωσιακό δίκαιο.
 • Την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς.
 • Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των κτηνιάτρων, των κατόχων ζώων συντροφιάς, των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, εκτροφή, πώληση, και φύλαξη των ζώων συντροφιάς, καθώς και των φορέων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη σύνταξη εντύπων που αφορούν κτηνιατρικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του Τμήματος και μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
 • Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας φιλοζωικών σωματείων, ενώσεων και άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
 • Τη σύνταξη ενημερωτικού υλικού που αφορούν κτηνιατρικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του Τμήματος και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
 • Τον εντοπισμό και την καταγραφή προβλημάτων σε θέματα προστασίας, συνθηκών διαβίωσης και εν γένει ορθής μεταχείρισης των ζώων συντροφιάς και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
 • Τη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με επιστημονικά Ιδρύματα και την εν γένει επιστημονική υποστήριξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών από αυτά.
 • Τη μέριμνα ώστε το προσωπικό των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς και να κατέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στον τομέα αυτό.
 • Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών ως προς την καταχώρηση των απαραίτητων πληροφοριών για την υποστήριξη του τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τη συμβολή στη μεταφορά των πορισμάτων της κτηνιατρικής έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνικών γνώσεων και λοιπών πληροφοριών σε όλες τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως Ελληνική Αστυνομία, Δήμοι ή οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Δημόσιο Φορέα) και όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, κατά περίπτωση, με την εκπόνηση, αξιολόγηση και διάδοση οδηγών ορθής πρακτικής, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.