ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα, έτους 2017

PDF | DOC | Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα, έτους 2017
(EPSA 2017)

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EuropeanInstituteofPublicAdministration – EIPA) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα 2017 (EuropeanPublicSectorAward 2017) αναφορικά με τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/έργα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2007 και το γενικό θέμα του βραβείου για το τρέχον έτοςείναι:«”An Innovative Public Sector in 2017 – New Solutions to Complex Challenges”-Καινοτόμος Δημόσιος Τομέας το 2017– Νέες λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις».

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα για το 2017έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις δράσεις εκείνες,οι οποίες επιδεικνύουν μία καινοτόμα προσέγγισηστην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και στη χάραξη πολιτικών σε μία εποχή που ο Δημόσιος Τομέας στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και περιπλοκότερος, καθώς καλείται πολλές φορές να αντιμετωπίσει δύσκολες καιπολυδιάστατες προκλήσεις.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 13 Απριλίου 2017 από υπηρεσίες/φορείς του Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού κλπ. Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες/φορείς μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων, τους όρους της πρόσκλησης, την επιλεξιμότητα των δράσεων/έργων, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη συμμετοχή τους από την ιστοσελίδα: www.epsa2017.eu  ή να επικοινωνούν απευθείας με την ομάδα του EPSA 2017 στο email: info@epsa2017.euή στα τηλέφωνα: 00 34 93 245 1205 ή 00 31 (0) 43 3296 278.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και των Ανεξάρτητων Αρχών παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους προς ενημέρωσή τους, αλλά και προκειμένου αυτοί εν συνεχεία να ενημερώσουν σχετικά τα νομικά πρόσωπα εποπτείας τους.

Οι υπηρεσίες που θα καταθέσουν υποψηφιότητα στο EIPAγια το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα έτους 2017, παρακαλούνταιπαράλληλα να αποστείλουν εγγράφως μια συνοπτική παρουσίαση(τίτλος και βασικά σημεία) της σχετικής πρότασηςπου θα υποβάλλουν, στο  Τμήμα Οργάνωσης και ΑξιολόγησηςΔομών τηςΔιεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεωντου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.