ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών ΥΝΑ

PDF| Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718/1-11-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3033/28-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΓΩΧ-7ΔΠ).

Με την απόφαση αυτή, καταργούνται οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/6930/7-4-2005 (Β’ 488) και ΔΙΑΔΠ/Α/22558/5-7-2005 (Β’ 1605) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», δεδομένου ότι έχουν επέλθει αλλαγές στα πιστοποιητικά και στις οργανικές μονάδες ή φορείς που τα εκδίδουν.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κατωτέρων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διενεργείται πλέον υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, με σημείωμα (έγγραφο) της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποδειγμάτων εντύπων του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

Οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τέσσερα (4) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις είναι:

 1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών πλοίων – Λιμενικές Αρχές
  -Βεβαίωση από τον κλάδο ελέγχου εμπορικών πλοίων ή Λιμενική Αρχή ότι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλοίου υπό ελληνική σημαία πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών, εφόσον κάποια από τις ανωτέρω Αρχές έχει εκδώσει τα ισχύοντα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και προστασίας περιβάλλοντος του συγκεκριμένου πλοίου.
 2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
  – Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού

 3. Οίκος Ναύτου
  – Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου
  – Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου

 4. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  – Βεβαίωση περί μη οφειλής

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι αρμόδιες προς αναζήτηση των παραπάνω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από μέρους τους.

Διαδικασία αναζήτησης των πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Η Υπηρεσία, η οποία, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα απόφαση, υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου να αποστείλει σημείωμα (έγγραφο) στην υπηρεσία που εκδίδει τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, στο οποίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση των πιστοποιητικών / βεβαιώσεων και να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό / βεβαίωση. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού-βεβαίωσης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

Στο σημείωμα (έγγραφο) εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

Στη συνέχεια, η αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού/ βεβαίωσης Υπηρεσία, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από την περιέλευση σ’ αυτήν του κατά τα ανωτέρω σημειώματος (εγγράφου), να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το εν λόγω πιστοποιητικό, εφόσον συνοδεύεται, σε αυτό το στάδιο, από ψηφιακή υπογραφή. Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. (β) της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναζητούν τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, μόνο για πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ. σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.)