ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Βραβεία Ο.Η.Ε. για Δημόσιες Υπηρεσίες-Φορείς

PDF | DOC | Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θεσμοθετήσει από το 2003 το Πρόγραμμα Βράβευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι ο εντοπισμός και η επιβράβευση διοικητικών καινοτομιών που εφαρμόζουν δημόσιες οργανώσεις των Κρατών-Μελών του ΟΗΕ και οι οποίες συντελούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταποκρισιμότητας της δημόσιας διοίκησης.

Υποψήφιες για βράβευση μπορούν να είναι δημόσιες οργανώσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, λαμβανομένου υπόψη του γεωγραφικού κριτηρίου, έχουν προσδιοριστεί οι παρακάτω πέντε (5) γεωγραφικές Περιφέρειες:

Οι υποψηφιότητες θα ομαδοποιηθούν ανά γεωγραφική Περιφέρεια και θα αναδειχθούν οι οργανώσεις που θα βραβευθούν.

Β. Οι Φορείς/ Υπηρεσίες μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία, από τις πέντε (5) κατωτέρω κατηγορίες. Η αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης:  http://www.unpan.org/unpsa#link2 )

1.1      Πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

Κριτήρια αξιολόγησης:

ü  Προωθεί τη διαφάνεια

ü  Προωθεί τη λογοδοσία

ü  Προωθεί την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών

ü  Προωθεί την ακεραιότητα και μέτρα πρόληψης της κατάχρησης δημόσιας εξουσίας

ü  Προωθεί την ισότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες

ü  Μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

ü  Εισάγει μία νέα έννοια ή προσέγγιση στους τομείς της διαφάνειας, λογοδοσίας και ανταπόκρισης του Δημοσίου Τομέα

  1. 2.      Βελτίωση στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών

Κριτήρια αξιολόγησης:

ü  Αυξάνει την αποδοτικότητα

ü  Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

ü  Ενσωματώνει την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους πολίτες

ü  Βελτιώνει την πρόσβαση και προωθεί την ισονομία

ü  Προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών

ü  Μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

ü  Εισάγει μία νέα έννοια ή προσέγγιση στους τομείς της διαφάνειας, λογοδοσίας και ανταπόκρισης του Δημοσίου Τομέα

  1. 3.      Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις διαμόρφωσης πολιτικών μέσω καινοτόμων μηχανισμών

Κριτήρια αξιολόγησης:

ü  Προωθεί την λογοδοσία

ü  Προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων με νέους θεσμοθετημένους μηχανισμούς

ü  Διευκολύνει την ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών στη λήψη των αποφάσεων

ü  Μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

ü  Εισάγει μία νέα έννοια ή προσέγγιση στους τομείς της διαφάνειας, λογοδοσίας και ανταπόκρισης του Δημοσίου Τομέα

  1. 4.      Προώθηση της διαχείρισης γνώσης στην Κυβέρνηση

Κριτήρια αξιολόγησης:

ü  Υποστηρίζει και αναπτύσσει πολιτικές, θεσμούς και συστήματα διαχείρισης της γνώσης

ü  Βελτιώνει την απόδοση της υπηρεσίας μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας της με άλλες υπηρεσίες καθώς και μεταξύ των υπαλλήλων

ü  Βελτιώνει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

ü  Βελτιώνει τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και στρατηγικής

ü  Προωθεί την καλύτερη επικοινωνία δημόσιας διοίκησης – πολιτών και βελτιώνει τη διαφάνεια, την λογοδοσία και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών

ü  Μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

ü  Εισάγει μία νέα έννοια ή προσέγγιση στους τομείς της διαφάνειας, λογοδοσίας και ανταπόκρισης του Δημοσίου Τομέα

1.5.      Προώθηση παροχής δημοσίων υπηρεσιών που λαμβάνουν υπόψη θέματα ισότητας των φύλων

Κριτήρια αξιολόγησης:

ü  Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για γυναίκες

ü  Προωθεί τη λογοδοσία κατά την παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες

ü  Προωθεί τη διαφάνεια κατά την παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες

ü  Προωθεί την ανταπόκριση στις ανάγκες των γυναικών

ü  Προωθεί την ισότητα των φύλων κατά την παροχή υπηρεσιών

ü   Μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

ü  Εισάγει μία νέα έννοια ή προσέγγιση σε ότι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει το 2003 το Βραβείο στην κατηγορία  «Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών» για την τηλεφωνική υπηρεσία εξυπηρέτησης του Πολίτη «1502»

Γ. (α) Διαδικασία Επιλογής υποψηφιοτήτων σε εθνικό επίπεδο

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού υποψηφιότητα για τα Βραβεία δεν μπορεί να υποβληθεί απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Φορέα/ Υπηρεσία. Οι Φορείς/ Υπηρεσίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν, στην αγγλική, το υπόδειγμα ηλεκτρονικής αίτησης – δικτυακός τόπος Βραβείου

(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan047072.pdf ) και να την αποστείλουν, μέχρι την 2η Δεκεμβρίου 2011, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (p.tagalakis@ydmed.gov.gr, dipa@ydmed.gov.gr ).

Εν συνεχεία και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα γίνει η τελική υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΗΕ.

(β) Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στον ΟΗΕ

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας στον ΟΗΕ περιλαμβάνει 2 στάδια:

Þ     κατά το πρώτο στάδιο θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονική (online) αίτηση (http://www.unpan.org/DPADM/UNPublicServiceDayAwards/PublicServiceAwardsApplication/tabid/763/Default.aspx)

Þ    κατά το δεύτερο στάδιο η Διεύθυνση για Δημόσια Διοίκηση και το Αναπτυξιακό Μάνατζμεντ του ΟΗΕ (Division for Public Administration and Development Management)  θα προεπιλέξει ορισμένες από τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και από τις οποίες θα ζητηθεί πρόσθετο πληροφοριακό υλικό – δύο (2) συστατικές επιστολές και μέχρι πέντε (5) υποστηρικτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, η προαναφερόμενη Διεύθυνση θα καταρτίσει πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Δημόσια Διοίκηση θα επιλέξει τις υποψηφιότητες που θα προτείνει προς βράβευση στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο www.ypes.gr, στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση/Δημόσια Διοίκηση.