ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Τροποποίηση ορισμού μελών ειδικής επιτροπής αξιολόγησης

PDF | DOC | Τροποποίηση Ορισμού Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991 (Α’ 50) «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.»,
β) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ.»,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/45581/8-7-1999 (Β’ 1490) απόφαση «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991) στη Γ.Γ.Δ.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».
3.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφαση «Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.12806/05-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨΧ-645) και ΔΙΔΚ/Φ.38/4/ οικ.20968/12-09-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΡΧ-9ΝΖ) αποφάσεις.
4.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/8618/16.4.2010 (Β’ 474) απόφαση «Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
5.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφαση «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.27342/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-50), ΔΙΔΚ/Φ.33/8603/27-04-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Β), ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.10011/19-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΚ-1), ΔΙΔΚ.Φ.33/οικ.5399/02-03-2012 (ΑΔΑ: Β 44ΕΧ-ΞΞ9), ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.20851/11-09-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ9Χ-ΟΑΣ) και ΔΙΔΚ/Φ.33/29606/19-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕΧ-ΘΙΥ) αποφάσεις.
6.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.3/οικ.270/04-01-2013 (Γ’ 11) διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης απόλυσης της Ουρανίας Ψωμιάδου.
7.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.18.1/915/09-01-2013 απόφαση μετακίνησης του Δημήτριου Παπαδημητρόπουλου στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο Α.1. της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:

1.Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Πρόεδρος, σε αντικατάσταση της Ουρανίας Ψωμιάδου..

Β. Αντικαθιστούμε τα υπό στοιχεία Α.5. και Α.6. της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
5. Ευαγγελία Γιαννακού, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Πάτσιου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσ. Η/Υ ειδικ. Χειριστών Η/Υ, που υπηρετεί στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
6. Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, Μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Βαρδή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.

Γ. Αντικαθιστούμε τα υπό στοιχεία Β.1. και Β.2. της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
1. Αναστάσιος Βελόνας, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Οδηγών του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, Μέλος.
2. Χρήστος Ρίζος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, του Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Μέλος.

Δ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφαση, όπως ισχύει.