ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Τροποποίηση ομάδας για μεταρρυθμιστικές δράσεις

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την παράγραφο Β της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφασης, ως εξής:
«Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων που αφορούν στα Υπουργεία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας αυτών και στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σχετικά με την οργανωτική αναδιοργάνωση αυτών, καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τις λοιπές μεταρρυθμιστικές τους δράσεις».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.24915/13-09-2013 (ΑΔΑ : ΒΛ9ΞΧ-Ε13 ) απόφαση.