ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Τροποποίηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

PDF | DOC | « Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.16256/26.05.2015 (ΑΔΑ:ΩΗΧ0465ΦΘΕ-7ΧΨ) απόφασης Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

γ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

στ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα  και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων  των Υπηρεσιών  του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)».

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11137/21.04.2008 (ΥΟΔΔ 194) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.11174/28.04.2009 (ΥΟΔΔ 177) απόφαση.

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.16256/26.05.2015 (ΑΔΑ:ΩΗΧ0465ΦΘΕ-7ΧΨ) απόφαση με θέμα «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων».

6. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.3/21589/10.08.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 849/Γ΄/20.08.2015, και αφορά στην αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης της Δήμητρας Μαρινάκη, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την  παράγραφο, που αφορά στη Γραμματέα της Επιτροπής, της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.16256/26.05.2015 (ΑΔΑ:ΩΗΧ0465ΦΘΕ-7ΧΨ), απόφασης ως εξής:

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ελένη Βουράκη, μόνιμη υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, σε αντικατάσταση της Δήμητρας Μαρινάκη, με αναπληρώτρια την Αγγελική Κωνσταντινίδου, μόνιμη υπάλληλο με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η  αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.16256/26.05.2015 (ΑΔΑ:ΩΗΧ0465ΦΘΕ-7ΧΨ), απόφαση.