ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Τροποποίηση απόφασης Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου

PDF | DOC | Δεύτερη τροποποίηση απόφασης ορισμού Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146A του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 και 33 του ν. 4304/2014 (Α’ 234), και του άρθρου 5 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
β) του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ-Β0Η) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ε) του Π.Δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12-01-2015 (Β΄ 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) απόφαση «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.17735/05.06.2015 (Β’ 1189, ΑΔΑ:6ΧΗ2465ΦΘΕ-ΤΣΝ) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».

3. Τη με αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/22570/08.07.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω5ΕΨ465ΦΘΕ-Θ19).

4. Το με αριθ. πρωτ. 127037/17.09.2015 έγγραφο του Ν.Σ.Κ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ενδεχόμενη δαπάνη θα καθορισθεί με νέα απόφαση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Tροποποιούμε την με αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» ως εξής:

Α. Τροποποιούμε τις υπό περιπτώσεις Α.4 και Α.7 της παραγράφου της ανωτέρω απόφασης, ως εξής:
«4. Ασημίνα Ροδοκάλη του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΗ080103), Νομική Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., Μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καραγεωργό του Γρηγορίου (ΑΔΤ:ΑΚ718379), Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ.»
«7. Κυριακή Παρασκευοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΙ565157), Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Συνοίκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: Η699220), Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε από την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/22570/08.07.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω5ΕΨ465ΦΘΕ-Θ19).