ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Σύσταση Επιτροπής με τίτλο Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)

PDF | DOC | Σύσταση Επιτροπής με τίτλο Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 18 παρ.18 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ….. και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
ε) του Π.Δ.133/2017 (ΦΕΚ 161/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
στ) του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση………. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/29.03.2018 (ΦΕΚ 1164 Β΄) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ……… των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
3. Το από 20.04.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Επιτροπή με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)» με αντικείμενο :
α. τη διάδοση σε Εθνικό επίπεδο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων
β. την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ψηφιακές δεξιότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα
γ. την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της απασχόλησης.
δ. την διαμόρφωση προτάσεων έργων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα
ε. την διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και εργαστηρίων για την προώθηση των θεμάτων αρμοδιότητάς της και την δημοσιότητα του ρόλου της.
Η Επιτροπή διαχειρίζεται Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει κάθε φορά, για την εκτέλεση των εργασιών της.

Β. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο, την αποστολή τους καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική και εποικοδομητική λειτουργία της Επιτροπής.
Ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής είναι
• Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
• Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
• Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
• Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.)

Η Επιτροπή συγκροτείται από τους εκπροσώπους (έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό) που ορίζουν οι φορείς. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ορίζονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα ή αντιστοίχου επιπέδου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στην Επιτροπή.

Γ. Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Έργο του συντονιστή της Επιτροπής είναι : α) η εκπροσώπηση της Επιτροπής σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, εκδηλώσεις και συμμετοχές σε ομάδες εργασίας, β) η εισήγηση επί θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής και η επίβλεψη και παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.
Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του άρθρου 11 παρ.3β΄ του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α ), για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων δράσης, αναφορών και λοιπών εγγράφων, συντονίζει τη συνεργασία των μελών της Επιτροπής, την προετοιμασία ένταξης νέων μελών καθώς και την επικοινωνία με τις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Αρχές, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα εργαλεία δημοσιότητας κ.α.
Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συγκρότησης και λειτουργίας συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.