ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Πρόσληψη θέσης Διευθυντή στο ΕΚΜ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκηρύξης Πρόσληψης θέσης Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης

Σύμφωνα με το Α.Π. 8317/25-10-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 309 A) την προκήρυξη μιας θέσης Διευθυντή με βαθμό ΑD 14.
Πληροφορίες για την ανωτέρω θέση και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&CFID=527231&CFTOKEN=52cdd3aaddbd0525-2F71D798-F8DB-EF7D-182A7C8599FE6E43&jsessionid=f430c7d7c1734e363d16TR&langue=EN

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013.