ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση του συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης

PDF | DOC | Πρόσκληση του συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης

Ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 3609/12.09.2012 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Β4Θ9ΟΡΘΦ-ΨΞΓ.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β43ΒΩ68-Υ14