ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση στελέχωσης ειδικής υπηρεσίας

PDF | DOC | Πρόσκληση στελέχωσης ειδικής υπηρεσίας

Ενημέρωση για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ.123509/27-09-2012 Πρόσκλησης Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Β4ΤΜ0-ΙΘΚ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/Β4ΤΜ0-ΙΘΚ