ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για μετάταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης

PDF | DOC | Πρόσκληση για μετάταξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 78452/06-09-2012 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Β4Θ1ΩΡ5-ΨΒΗ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ1ΩΡ5-ΨΒΗ