ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1930/16-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EFCA/IA/AD9-10/1801  Deputy Head of Unit EU Waters and     North Atlantic 04.04.2018 (τ.ω.Βρυξελλών24:00)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://efca.europa.eu/en/content/recruitment

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση EFCAVACANCIESTA@efca.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ