ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

PDF | DOC |Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Σύμφωνα με το Α.Π.1764/12.03.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών  (ESMA)  έχει δημοσιεύσει τις  ακόλoυθες προκηρύξεις  με  στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ESMA/2018/VAC5/AD5 Policy Officer(Markets profile) 09.04.2018
ESMA/2018/VAC7/AD7 Senior Policy Officer(CFR profile) 09.04.2018

Πληροφορίες, αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και την διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@esma.europa.eu

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ :  1   2