ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

PDF | DOC | Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-04-2017 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ) Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Χ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» παρακαλείσθε:

  1. Να αναρτηθεί αμελλητί η προκήρυξη στο δικτυακό τόπο και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ των Υπουργείων που προκηρύσσουν τις θέσεις.
  2. Να τοιχοκολληθεί αμελλητί η προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεών σας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, ανεξάρτητα από το εάν ο φορέας σας προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση που ο φορέας σας έχει περιφερειακές υπηρεσίες, η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί και σε κάθε περιφερειακό κατάστημα, με σχετικό αποδεικτικό.
  3. Να κοινοποιηθεί η προκήρυξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο φορέα σας καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
  4. Να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα εγκύκλιος σε όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο φορέα σας καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας. 

Με το πέρας των ως άνω ενεργειών, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία μας.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδέκτης της παρούσας,  παρακαλείται για την ενημέρωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ β΄ βαθμού. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

Η παρούσα εγκύκλιος, με το συνημμένο σε αυτή υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει η έκδοση νέας εγκυκλίου, αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ