ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Σύμφωνα με το Α.Π.6546/26-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται η υπό στοιχεία CONS/TA-AD/132 προκήρυξη θέσης ιατρού (Examining Doctor) στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών- Μονάδα Ιατρικών Αδειών (DGA: Healthcare and Social Services –Medical Absences Unit).

Πληροφορίες αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017 (τ.ω. Βρυξελλών 12:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ