ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Πολίτες Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, σταθερή επιδίωξη της χώρας μας αποτελεί η ελεύθερη, ισότιμη και ενεργός συμμετοχή των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στον δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός προσανατολισμός μας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και παρουσία τους στο πεδίο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετώντας πλήρως την αρχή της ισότητας και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της, καλεί τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις αυτοδιοικητικές  εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές).

Τη θεσμική βάση για την άσκηση των ανωτέρω θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποτελούν η Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε 94/80/ΕΚ περί της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις τοπικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, καθώς και η Οδηγία 93/109/ΕΚ περί της άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ.133/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.2196/94 αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές/ αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορούν να συμβουλευτούν τις ενότητες «Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» και «Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» του δικτυακού μας τόπου. Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο δήμο όπου διαμένουν  και στα τηλέφωνα του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών) 213 1361252, 213 1361130 και 213 1361128, καθώς και στα e-mail: e.atmatzidou@ypes.gr , g.papakosta@ypes.gr  και th.garoufalis@ypes.gr.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ


Ποιοι έχουν το  δικαίωμα να εκλέγουν

Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι πολίτες της Ένωσης που:

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο όπου διαμένουν, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.

Στην περίπτωση που οι πολίτες της Ένωσης ενδιαφέρονται να ψηφίσουν πολιτικά κόμματα και υποψηφίους της χώρας τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Εκλόγιμοι στις ευρωεκλογές μπορούν να είναι επίσης και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη χώρα τους και το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, θα πρέπει να κατατεθούν στην πρόταση των υποψηφίων, καταρχήν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους Έλληνες υποψηφίους, δηλαδή:

1. Υπεύθυνη δήλωση  με την οποία θα δηλώνουν:

2. Υπεύθυνη δήλωση  όπου θα προσδιορίζεται:

3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (διαβατηρίου ή ταυτότητας)

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος πολίτης της Ένωσης δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του, θα κοινοποιήσει τη σχετική δήλωση υποψηφιότητας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, για να λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 93/109/ΕΚ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ακυρώνουν το περιεχόμενο της δήλωσης υποψηφιότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψουν την υποψηφιότητα ή την εκλογή ή την άσκηση των καθηκόντων του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται: