ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

PDF | DOC | Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

Με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εισήχθη νέο σύστημα αξιολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος εξειδικεύεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (Β’ 4434/2016) υπουργική απόφαση «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016» και οι αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259/26-05-2017 (ΑΔΑ: 67IP465ΧΘΨ-ΛM8) σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης αφενός της ανάγκης να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και αφετέρου λόγω των αντιδράσεων, οι οποίες έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της, κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τα κάτωθι σε σχέση με την ακολουθούμενη πορεία εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης:

  1. Η αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποκίνηση των υπαλλήλων,
  2. Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την λογοδοσία των δημόσιων οργανώσεων και φορέων και τον προγραμματισμό της δράσης τους,
  3. Κατοχυρώνει την επαγγελματική υπόσταση των υπαλλήλων, διασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,
  4. Διασφαλίζει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με αξιοκρατία.

Με την επιστημονική τεκμηρίωση, τον οριζόντιο έλεγχο της διαδικασίας και τη δυνατότητα αναθεώρησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, καταργείται η δυνατότητα αυθαιρεσίας δίνοντας τέλος στις πρακτικές απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίθετα, το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι από τη φύση του ολιστικό στην προσέγγισή του, συνδεόμενο άρρηκτα με τη συμμετοχή και την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα, συνδεόμενο με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε αντικείμενα και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση είναι προς όφελος όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων και των δημόσιων οργανώσεων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, η οποία προσδοκά την αναβάθμιση των παρεχόμενων  δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και τη βελτίωση της κατανομής των πόρων. Για το λόγο αυτό, κατανοώντας τις όποιες επιφυλάξεις έχουν ανακύψει εξαιτίας προηγούμενων συστημάτων αξιολόγησης και τη μη έγκυρη πληροφόρηση αρκετών συνδικαλιστικών φορέων για το περιεχόμενο του ν. 4369/2016 (Α’ 33), παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν αμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016 και να μεριμνήσουν για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Όπου αυτό είναι εφικτό, παρακαλούμε να προηγηθεί η κατά το άρθρο 23 του ν.4369/2016 διαδικασία της σύγκλησης των Ολομελειών Διεύθυνσης και Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών. Επίσης αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (Β’ 4434/2016) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016», η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Αξιολόγηση».

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού παρακαλούνται, έως την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εκκίνησε με την κατάθεση των τροποποιήσεων των Οργανογραμμάτων των Υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων και συνεχίζει με την αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων οργανώσεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλων εφαπτόμενων δράσεων για την αποκομματικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όπως το σύστημα κινητικότητας, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων εν γένει. Συνεπώς, η όποια παρακώλυση στην εφαρμογή της αξιολόγησης συνεπάγεται την ανάγκη για πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις στα λοιπά διασυνδεόμενα πεδία. Η απαίτηση της κοινωνίας και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων για μια νέα, αξιοκρατική, δημοκρατική, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση δεν συνιστά μνημονιακή υποχρέωση αλλά συνταγματική επιταγή.