ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Ν.Δ. 2573/1953 – Αλλαγή Επωνύμου, Κυρίου Ονόματος – Ανάκτηση Επωνύμου

Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 1329/1983 (Αναμόρφωση Αστικού Κώδικα)
Ν. 1649/1986 (Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου)
Ν. 2130/1993 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)
Ν. 2307/1995 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)
Ν. 3719/2008 (άρθρο 28)
Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης – Άρθρο 94 παρ. 6.26, 6.27)
Ν.Δ. 2573/1953 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2130/1993
και Ν. 2307/1995)

ΥΑ Φ.42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608Β’/1995)
Υ.Α. Φ.91400/2961/2001 (ΦΕΚ 193Β’/ 2001)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 65/1991 (Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης
περί μεταβολής ονοματεπωνυμικών στοιχείων)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 170/2000 (Προσθήκη μοναχικού ονόματος μετά την κουρά)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 469/2006 (Μη δυνατότητα εξελληνισμού κυρίου ονόματος
και πατρωνύμου πολιτογραφημένου αλλοδαπού)

Εγκύκλιος 14/Φ.97920/2544/6-3-2003 (Περί της αριθμ. 14/2003/3718/15-1-2003 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου που αφορά Διατήρηση συζυγικού επωνύμου γυναικών εξαιτίας εσφαλμένης εκ παραδρομής εγγραφής στα δημοτολόγια με αυτό)
Εγκύκλιος 20/Φ.42301/13706/27-07-1995 περί πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου

Χρήσιμα Έγγραφα

Πράξεις που αναρτώνται στο διαδίκτυο
Επώνυμο και δημοτικότητα αναγνωρισθέντος τέκνου
Επώνυμο Ελλήνων μετά την τέλεση του γάμου
Περί αλλαγής επωνύμου ανηλίκων
Αλλαγή επωνύμου ανήλικων τέκνων
Αλλαγή επωνύμου ανηλίκων
Πρόσληψη επωνύμου πατέρα σε τέκνο γεννημένο εκτός γάμου των γονέων του
Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους – Αλλαγή Επωνύμου
Προσθήκη κύριου ονόματος από αλλαγή θρησκεύματος
Αλλαγή επωνύμου και ονόματος σε πολιτογραφημένους
Αλλαγή επωνύμου
Αλλαγή επωνύμου για δεύτερη φορά
Διόρθωση πατρωνύμου πολιτογραφημένου
Επώνυμο Συζύγου
Αλλαγή κυρίου ονόματος (I)
Αλλαγή κυρίου ονόματος (II)
Επώνυμο αλλοδαπών, συζύγων Ελλήνων
Επώνυμο αλλαδαπών γυναικών μετά γάμο
Μεταβολή επωνύμου – αναγνώριση δεδικασμένου
Μεταβολή επωνύμου ανηλίκων πολιτογραφημένων αλλοδαπών
Προσθήκη συζυγικού επωνύμου
Περί ανάκλησης απόφασης Δημάρχου για αλλαγή επωνύμου
Εξελληνισμός ονόματος και επωνύμου σε πολιτογραφημένους ομογενείς
Εξελληνισμός κυρίου ονόματος και επωνύμου πολιτογραφημένων ομογενών αλλοδαπών – Ακύρωση πράξης Δημάρχου για αλλαγή επωνύμου
Εξελληνισμός Ονόματος Πολιτογραφηθέντος Ομογενούς
Μεταβολή κυρίου ονόματος πολιτογραφημένου αλλοδαπού – Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων
Επώνυμο διαζευγμένης γυναίκας που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
Αλλαγή επωνύμου γυναίκας κατόπιν διαζυγίου
Αλλαγή κυρίου ονόματος & επωνύμου βάσει δικαστικής απόφασης αναγνώρισης δεδικασμένου