ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Mετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

PDF |DOC | Mετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147/15/5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ., αποφάσισε την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ταχ. Διεύθυνση: Ακαδημίας 58, τ.κ. 106 79 Αθήνα).