ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

PDF | DOC | Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια της με ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με την οποία ενημερωθήκατε για το χρονικό διάστημα διενέργειας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και τις επιμέρους φάσεις αυτής (ΥΑ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018), σας πληροφορούμε τα εξής:

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 ξεκινάει η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον αξιολογούμενο (υπάλληλο ή προϊστάμενο οργανικής μονάδας) και λήγει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο στον Α’ αξιολογητή. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους αρχίζει η καταχώριση στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ και κατόπιν διαδοχικά από τον Αξιολογητή Β’. Συγκεκριμένα, από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 οι Αξιολογητές Α΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως πρώτοι ιεραρχικά προϊστάμενοι. Από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018, οι Αξιολογητές Β΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως δεύτεροι ιεραρχικά προϊστάμενοι.

Καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία και παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, με την οποία αυτές κλήθηκαν να διενεργήσουν τις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων των αξιολογούμενων και αξιολογητών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εντούτοις ενδέχεται για ορισμένο αριθμό υπαλλήλων να μην έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση καλούνται εντός των κατά τα ανωτέρω τασσόμενων προθεσμιών, και συγκεκριμένα από 4 Ιουνίου 2018 έως 14 Ιουνίου 2018 οι αξιολογούμενοι, από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 οι Αξιολογητές Α’ και από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018, οι Αξιολογητές Β’ όπως προβούν στις κατά νόμο υποχρεώσεις τους συμπληρώνοντας την έκθεση αξιολόγησης (υπαλλήλου – προϊσταμένου οργανικής μονάδας) σε έντυπη μορφή.

Υπενθυμίζεται ότι το Έντυπο Έκθεσης Αξιολόγησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.ypes.gr στη διαδρομή Διοικητική Ανασυγκρότηση /Ανθρώπινο Δυναμικό/Αξιολόγηση.

Σε περίπτωση, λοιπόν, μη ανεύρεσης στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και πριν τη διενέργεια των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού:
– οι αξιολογούμενοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, καλούνται όπως προμηθευτούν, συμπληρώσουν και υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης τους προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας 4 Ιουνίου 2018 έως 14 Ιουνίου 2018.
– Οι Αξιολογητές Α’, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά καλούνται όπως προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και κατόπιν όπως υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης των υφισταμένων τους στον Β’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018.
– Οι Αξιολογητές Β’, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά καλούνται όπως προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και να τις υποβάλλουν στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού προκειμένου αυτές να πρωτοκολληθούν αμελλητί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο εντός της προθεσμίας 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι για τους αξιολογούμενους στους οποίους αντιστοιχεί ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης, η υποβολή της διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ για όσους αξιολογούμενους έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης σε έντυπη μορφή δεν υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου. Παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπως οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του εντύπου έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14 Ιουνίου 2018, προκειμένου στις 15 Ιουνίου 2018 τα συμπληρωμένα έντυπα να έχουν διαβιβαστεί από τη Δ/νση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Το έντυπο του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 ΥΑ, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση αναρτάται επικαιροποιημένο υλικό στα πεδία Θεσμικό πλαίσιο, Συχνές Ερωτήσεις και Οδηγίες Χρήσης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.