ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής

PDF | DOC | Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων».

Mε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η διαδικτυακή πύλη “Your Europe”, https://europa.eu/youreurope/index.htm, η οποία λειτουργεί, μέχρι σήμερα, ως μέσο πληροφόρησης για πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα, στην εν λόγω πύλη, η οποία είναι διαθέσιμη στις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., παρατίθενται όλοι οι τομείς πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την τήρηση των υποχρεώσεών τους στην εσωτερική αγορά.

Πληροφοριακό υλικό στην πύλη εισάγει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη-μέλη. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί Συντακτική Επιτροπή (Editorial Board) στην οποία συμμετέχουν: α) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων εκπροσωπεί τη χώρα μας στην ανωτέρω Επιτροπή και έχει την υποχρέωση:

α. ανταπόκρισης στα αιτήματα παροχής / επικαιροποίησης πληροφοριακού υλικού, συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων, ανάρτησης της αιτούμενης πληροφορίας στη διαδικτυακή πύλη μέσω ειδικού υποστηρικτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

β. προβολής της διαδικτυακής πύλης στις εθνικές διοικήσεις και τους τελικούς αποδέκτες.

Η πληροφορία που παρέχει η εν λόγω πύλη χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι θεματικές ενότητες της πύλης ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες (επισυνάπτεται στο Παράρτημα αναλυτικότερη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων που χρήζουν συμπλήρωσης/επικαιροποίησης από τη χώρα μας):

Α. ΠΟΛΙΤΕΣ
• Ταξίδια
• Εργασία και συνταξιοδότηση
• Οχήματα
• Διατυπώσεις Διαμονής
• Εκπαίδευση και Νεολαία
• Υγεία
• Οικογένεια
• Καταναλωτές

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Διαχείριση επιχείρησης
• Φορολογία
• Πωλήσεις στην Ε.Ε.
• Ανθρώπινοι πόροι
• Προδιαγραφές προϊόντων
• Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
• Συναλλαγές με Πελάτες

Οι ενέργειες και τα αποτελέσματα κάθε κράτους-μέλους επί των ανωτέρω αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται (ετησίως) στον Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) .

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούνται να προβούν στα ακόλουθα βήματα:.

ΒΗΜΑ 1Ο : να ανατρέξουν στο συνημμένο Παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι θεματικές ενότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση παροχής / επικαιροποίησης πληροφοριακού υλικού για τη χώρα μας,

ΒΗΜΑ 2Ο : να συμπληρώσουν τα στοιχεία της οργανικής τους μονάδας σε όσες θεματικές ενότητες έχουν αρμοδιότητα παροχής της σχετικής πληροφορίας στο αρχείο excel που αποστέλλεται συνημμένα,

ΒΗΜΑ 3Ο : να ορίσουν έναν εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο αρχείο excel, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας τόσο για τη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου της πληροφορίας που θα καταχωρηθεί στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη όσο και για ενέργειες προβολής της πύλης (π.χ. ανάρτηση banner της πύλης με σχετικό link σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του ίδιου του φορέα και εποπτευόμενων αυτού).

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο αρχείο excel με τις θεματικές ενότητες του συνημμένου Παραρτήματος έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 στο e-mail: youreurope@ydmed.gov.gr, προκειμένου να συγκεντρωθούν έγκαιρα τα αναγκαία δεδομένα και να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο της απαραίτητης πληροφορίας για τη χώρα μας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Συναφώς σας επισημαίνουμε ότι η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σας κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι με τη δημοσίευση στις 21/11/2018 του Κανονισμού 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , ενσωματώνεται πλέον στη διαδικτυακή πύλη “Your Europe” η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway).

Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται στους δημόσιους φορείς του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι έχουν κριθεί αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριακού υλικού σε μία ή και περισσότερες θεματικές ενότητες της διαδικτυακής πύλης “Your Europe” και παρακαλούνται, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο και σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης /Απλούστευση διαδικασιών.

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η Χώρα μας να είναι συνεπής σε κοινοτική υποχρέωση και παραμένουμε για το σκοπό αυτό στη διάθεσή σας για κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία.