ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Καταχώρηση γέννησης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στο Ειδικό Ληξιαρχείο μεταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τέκνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννησή τους.

Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται αυτοδικαίως από την γέννηση του τέκνου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης από Έλληνα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και οι δύο σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Ελληνική Ιθαγένεια διαπιστώνεται με απόφαση της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και δεν καταχωρίζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή σε Ελληνικό Προξενείο.

Το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να μεταγράψει όπως παρακάτω αλλοδαπό πιστοποιητικό/πράξη γέννησης αλλοδαπής ληξιαρχικής Αρχής εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. στα αναγκαία στοιχεία της προς μεταγραφή πράξης να αναγράφονται: ακριβής ημερομηνία τέλεσης του γεγονότος, πόλη και χώρα γέννησης, πλήρη ονοματεπώνυμα πατρός και μητρός, με στοιχεία γέννησης αυτών, ελληνική ιθαγένεια και ενεργή δημοτικότητα ενός τουλάχιστον εκ των γονέων πριν τη γέννηση του τέκνου, βεβαιωμένα στοιχεία Ληξιάρχου επιχώριας Αρχής κτλ. (βλ. αναλυτικότερα αρχική σελίδα).

  1. Αν έχετε πιστοποιητικό γέννησης των επιχωρίων αρχών από Ληξιαρχείο (ξένης χώρας):

Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

 

Δικαιολογητικά

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών από τον υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο προς δήλωση του γεγονότος ή από τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τη δήλωση γεγονότων γεννήσεων υπόχρεοι είναι ο πατέρας, η μητέρα (για ανήλικο τέκνο) ή  και το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει ενηλικιωθεί.

Σε περίπτωση που η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από μη υπόχρεο από το νόμο απαιτείται η προσκόμιση του Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς καταχώριση του γεγονότος από τον υπόχρεο προς δήλωση σε άλλο πρόσωπο, ο οποίος θα υποβάλλει τα έγγραφα στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

Ο πλήρης έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών (για το νόμιμο ή όχι της αιτούμενης μεταγραφής της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης) γίνεται τη στιγμή της καταχώρισης στο Ειδικό Ληξιαρχείο με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπόχρεων προς δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ή τρίτου με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

  1. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης:

Δικαιολογητικά:

Καταχωρίζεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976) ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (στην περίπτωση που έχουν εκλείψει οι υπόχρεοι/ άρθρο 10 παρ. 3, ν. 344/1976), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  1. Αν έχετε πιστοποιητικό γέννησης από τις εκκλησιαστικές αρχές, δεν δύναται να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο και η δήλωση της γέννησης μπορεί να γίνει μόνο στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο.

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[i] ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

[ii] ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.»