ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 20 Ιούνιος 2019

Kαταχώρηση γάμου

ΓΑΜΟΙ

1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο :

Δικαιολογητικά :

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προξενικής πράξης γάμου.

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας :

Δικαιολογητικά :

• Ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου νόμιμα επικυρωμένο,
• επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού,
• πιστοποιητικό γέννησης του Έλληνα συζύγου τελευταίου εξαμήνου.

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

3. Αν έχετε πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από Εκκλησία του εξωτερικού.

Δικαιολογητικά :

• Πιστοποιητικό της Εκκλησίας στην αλλοδαπή, όπου τελέστηκε ο γάμος, με επίσημη μετάφραση αν δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει θεώρηση της υπογραφής του Ιερέα ή Ιερουργού που τέλεσε το γάμο από την αντίστοιχη εκκλησία στην Αθήνα, π.χ. για χριστιανικό ορθόδοξο γάμο η θεώρηση γίνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, Μονή Πετράκη, τηλ. 2107272213).
• Παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την καταχώριση του γάμου, (πρώην σχολή Ευελπίδων , κτίριο 16 – γραφεία 8 και 10 ).
• Πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια του Έλληνα συζύγου ή και των δυο εφόσον είναι Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου
• Παράβολο χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ.:
– μέχρι 40 ημέρες από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου δεν απαιτείται παράβολο.
– αν η καταχώριση γίνει μετά τις 40 ημέρες και έως 130 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,
– αν η καταχώριση γίνει μετά τις 130 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπέρ Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας. (άρθρ.49 Ν.344/76 όπως ισχύει)
Δηλώνεται από τον ένα εκ των δύο συζύγων με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην Υπηρεσία μας ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

4. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά :

• τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
• έκθεση επίδοσης,
• πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης,
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα συζύγου από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένειά του ή και των δύο εφόσον είναι Έλληνες (τελευταίου εξαμήνου).

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.