ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

Kαταχώρηση γάμου

ΓΑΜΟΙ

1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο :

Δικαιολογητικά :

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προξενικής πράξης γάμου. Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία μέσω Ελληνικού Προξενείου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πράξη προσκομιστεί απευθείας στην Υπηρεσία όχι από τον υπόχρεο αλλά από τρίτο ο τελευταίος πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Ελληνικό δημόσιο φορέα με την εντολή προς καταχώριση και λήψη αντιγράφων.

2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας :

Δικαιολογητικά :

Καταχωρίζεται με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο προς δήλωση του γεγονότος 1) απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή 2) μέσω του Ελληνικού Προξενείου.

Υπόχρεοι προς δήλωση του γάμου είναι ένας εκ των δύο συζύγων ή και οι δύο.

→ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από μη υπόχρεο από το νόμο, απαιτείται η προσκόμιση Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς καταχώριση του γεγονότος προς τον τρίτο από τον υπόχρεο προς δήλωση.

3. Αν έχετε πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από Εκκλησία του εξωτερικού.

Δικαιολογητικά :

• Πιστοποιητικό της Εκκλησίας στην αλλοδαπή, όπου τελέστηκε ο γάμος, με επίσημη μετάφραση αν δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει θεώρηση της υπογραφής του Ιερέα ή Ιερουργού που τέλεσε το γάμο από την αντίστοιχη εκκλησία στην Αθήνα, π.χ. για χριστιανικό ορθόδοξο γάμο η θεώρηση γίνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, Μονή Πετράκη, τηλ.2107272213).

• Παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την καταχώριση του γάμου, (πρώην σχολή Ευελπίδων , κτίριο 16 – γραφεία 8 και 10 ). • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια του Έλληνα συζύγου ή και των δυο εφόσον είναι Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου

• Παράβολο χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ.: – μέχρι 40 ημέρες από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου δεν απαιτείται παράβολο. – αν η καταχώριση γίνει μετά τις 40 ημέρες και έως 130 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας, – αν η καταχώριση γίνει μετά τις 130 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπέρ Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας. (άρθρ.49 Ν.344/76 όπως ισχύει) Δηλώνεται από τον ένα εκ των δύο συζύγων με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην Υπηρεσία μας ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

4. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά :

• τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

• έκθεση επίδοσης,

• πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης,

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα συζύγου από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένειά του ή και των δύο εφόσον είναι Έλληνες (τελευταίου εξαμήνου).

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχου μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.