ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Οποιοδήποτε στοιχείο και αν μεταβάλω σε ενδεικτική εγγραφή μου ζητείται υποχρεωτικά απόφαση Δημάρχου. Εμείς μέχρι σήμερα για τις μεταβολές που κάναμε σε ενδεικτικές εγγραφές δεν παίρναμε ποτέ απόφαση Δημάρχου. Είναι σωστό να αναφέρεται η απόφαση σε ενδεικτική εγγραφή;

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» κάθε μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται πάντοτε με πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Το π.δ. δε διακρίνει μεταξύ κανονικών και ενδεικτικών εγγραφών αλλά αναφέρεται γενικά στις μεταβολές. Επομένως, για οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα σε εγγραφή δημοτολογίου, κανονική ή ενδεικτική, απαιτείται να ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου.