ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορείτε να καταχωρήσετε τη μερίδα αυτή και θα είναι πολύ λίγα τα υποχρεωτικά πεδία που θα σας ζητηθούν. Αυτό γιατί το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει τη διαδικασία της "ψηφιοποίησης" για τις περιπτώσεις χειρόγραφων μερίδων/μελών οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή δημοτολογίου. Παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων καταχώρισης των μερίδων/μελών αυτών, με την επισήμανσή τους ως ¨ψηφιοποιημένων¨ και την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων προς συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.

Κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Επομένως, το τέκνο για το οποίο ρωτάτε δεν μπορεί να εγγραφεί σ΄αυτήν τη μερίδα, καθώς δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» κάθε μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται πάντοτε με πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Το π.δ. δε διακρίνει μεταξύ κανονικών και ενδεικτικών εγγραφών αλλά αναφέρεται γενικά στις μεταβολές. Επομένως, για οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα σε εγγραφή δημοτολογίου, κανονική ή ενδεικτική, απαιτείται να ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Ναι, ανεξαρτήτως του είδους εγγραφής, δηλαδή τόσο στις κανονικές όσο και στις ενδεικτικές εγγραφές, θα πρέπει να συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διαγραφής, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που συνεπάγεται τη διαγραφή του ατόμου από την οικογενειακή μερίδα, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, το διαζύγιο, η προσβολή πατρότητας κλπ. Η τακτική που ακολουθούσατε δεν ήταν η ορθή, καθώς δυσχέραινε την ορθή απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης του αρχικού μέλους της μερίδας.

Προφανώς προσπαθείτε να καταχωρήσετε την πληροφορία στο πεδίο «πόλη» κάτι που δεν είναι ορθό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου, όταν η γέννηση έλαβε χώρα εντός Ελλάδος υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του πεδίου «ΟΤΑ» (και επιπλέον προαιρετική των πεδίων «Τοπικό Διαμέρισμα» και «οικισμός»). Το πεδίο «πόλη» συμπληρώνεται μόνο όταν η χώρα γέννησης είναι διάφορη της Ελλάδος.