ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτημάτων με διαπραγμάτευση

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687) (ΑΔΑ:7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

δ) του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίων (Κ.Π.Δ.)»,

ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.5683/25.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΧ-Ζ7Χ) (Β’ 464,) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».
  2. Το γεγονός ότι στις 27.03.2015 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/1/7910/27.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΧ-ΧΗΤ) προηγούμενη απόφαση, όπως ισχύει.
  3. Την ανάγκη αξιολόγησης αιτημάτων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως εξής:

  1. Αλεξάνδρα Μάντεση, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής-Οργάνωσης του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες & τις Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Σοφία Σιδέρη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης & Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Γεώργιο Παπανικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με αναπληρώτρια την Αγγελική Μπαλού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Οικονομικής Εποπτείας Φορέων & Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
  3. Ανδρέα Δημητρίου, Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής τριετούς θητείας, με 2ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τσιτσίμη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών & Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Ηλία Καρακατσάνη, Νομικό Συνεργάτη εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ’ του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-«Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική-Αντιγόνη Φαϊτάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης & Λειτουργίας Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσια Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  5. Χρήστο Κοκκάλα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης Πολιτικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Καραγεώργη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Ανάπτυξης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Στυλιανή Ζησούλη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με αναπληρώτρια την Αγγελική Κωνσταντινίδου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Β. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα παρέχουν κάθε αναγκαία νομική υποστήριξη.

Γ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή θα εξετάζει κατεπειγόντως τα σχετικά αιτήματα, υποβάλλοντας σχετικό πρακτικό εντός πέντε (5) ημερών από τη σύγκλησή της, στο οποίο θα τεκμηριώνεται, εμπεριστατωμένα, αν συντρέχουν οι λόγοι ή μη για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.