ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος Νόμου 4590/2019 Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π. ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

PDF | DOC | Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 17 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΡ. 33 Ν. 4590/2019
Με τις διατάξεις αυτές συμπληρώνονται οι διατάξεις του αρ. 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (εφεξής Υπαλληλικός Κώδικας, ΥΚ ν. 3528/2007) και ειδικότερα ενισχύεται η διαφάνεια κατά τη διαδικασία διορισμού δημοσίων υπαλλήλων που καλούνται να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα για τον έλεγχο του προβλεπόμενου στις διατάξεις του αρ. 9 του ΥΚ κωλύματος διορισμού, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ότι δεν έχει απολυθεί από θέση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νπδδ του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Βάσει των νέων ρυθμίσεων «Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου».
Κατ’ εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα αποστέλλουν σχετικό ερώτημα στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου, με το ΑΦΜ του υποψήφιου προς διορισμό υπαλλήλου, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει το σχετικό κώλυμα.
Οι ως άνω νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του αρ. 17 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ, ν. 3584/2007).

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΑΡ. 84-86 του Υ.Κ.
Με τις διατάξεις των αρ. 38, 39 και 40 του ν. 4590/2019, εισάγονται ρυθμίσεις που συνδέονται με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 84-86 του Υ.Κ. και των αντίστοιχων διατάξεων του ΚΚΔΚΥ.
Συγκεκριμένα:
Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
α) με την παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4590/2019, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 85 του Υ.Κ. και προβλέπεται ότι κατά τη διαδικασία μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων προς επιλογή προϊσταμένων και ειδικότερα όσον αφορά στους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, η συμμετοχή των οποίων προβλέπεται για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 84 του Υ.Κ., λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας, το οποίο κατέχουν. Το πιστοποιητικό αυτό μοριοδοτείται με 30 μόρια.
β) επιπλέον με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 38 του ν. 4590/2019 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 82 του Υ.Κ. και προβλέπεται ότι ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων – κατόχων του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.
Οι ως άνω νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς τροποποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του αρ. 85 και 88 του ΚΚΔΚΥ Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ, ν. 3584/2007).
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α) Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από το αρμόδιο όργανο επιλογής της παρ. 1 του αρ. 86 του Υ.Κ., ήτοι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4590/2019, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7ε και 7στ του αρ. 86 του Υ.Κ. και προβλέπονται τα εξής:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.
Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π., με βάση την ως άνω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.».

β) Αντίστοιχα, όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων, με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4590/2019, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 8ε και 8στ του αρ. 86 του Υ.Κ. και προβλέπονται τα εξής:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της συνέντευξης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης».

Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων η σύνθετη διοικητική ενέργεια της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, οι οποίες κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιείται, βάσει των ισχυουσών σήμερα διατάξεων, ως εξής:

1. Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων:
1.1. ΚΥΑ του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή
1.2 Έκδοση της προκήρυξης από τον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις προϊσταμένου Διεύθυνσης
1.3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ της προκήρυξης: α) ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, β) ανάρτηση στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων, γ) ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, δ) γνωστοποίηση της προκήρυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους, που ανήκουν οργανικά στον φορέα.
1.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ: 5 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
ΛΗΞΗ: 15 ΗΜΕΡΕΣ μετά την έναρξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων .
2. Έλεγχος στοιχείων αιτήσεως υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος από τη Διεύθυνση Προσωπικού:
Η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος:
2.1.Βεβαιώνει τα στοιχεία της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.
2.2.Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2.3. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
2.4. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών.
2.5. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής και αφού οριστεί εισηγητής με απόφασή του Προέδρου κάποιο από τα μέλη του Συμβουλίου, ξεκινά η διαδικασία επιλογής ως εξής:
3. Διαδικασία επιλογής από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής
3.1. Εξέταση του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας.
3.2. Κατάρτιση πίνακα αποκλειομένων στην περίπτωση που η αίτηση κριθεί απαράδεκτη, με απόφαση του ΕΙΣΕΠ/ΣΕΠ που καταχωρίζεται στα πρακτικά.
3.3. Μοριοδότηση α) τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων, β) εργασιακής εμπειρίας, γ) άσκησης καθηκόντων ευθύνης (αρ. 85 Υ.Κ.).
3.4. Κατάρτιση βάσει της μοριοδότησης πινάκων φθίνουσας σειράς κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
3.5. Ανάρτηση α) των πινάκων αποκλειομένων και β) των πινάκων φθίνουσας σειράς κατάταξης:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, προκειμένου για υποψήφιους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης
β) στο δικτυακό τόπο του οικείου φορέα, προκειμένου για υποψήφιους προϊσταμένους Διεύθυνσης.
3.6. Υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτηθέντων πινάκων αποκλειομένων και φθίνουσας σειράς κατάταξης
Α) Ενώπιον του ΕΙΣΕΠ μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων
Β) Ενώπιον του ΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων.
3.7. Εξέταση των ενστάσεων από το ΕΙΣΕΠ/ΣΕΠ.
3.8. Εκ νέου ανάρτηση των οριστικών πλέον πινάκων, εφόσον επέλθουν μεταβολές μετά την εξέταση των ενστάσεων.
3.9. Κλήση σε δομημένη συνέντευξη των επτά πρώτων στη φθίνουσα σειρά κατάταξης του εκάστοτε οικείου πίνακα κατάταξης. Η πρόσκληση των υποψηφίων γίνεται με αλφαβητική σειρά από τον Πρόεδρο του ΕΙΣΕΠ/ΣΕΠ και αποστέλλεται τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνέντευξης.
3.10 Κατάρτιση τελικών πινάκων φθίνουσας σειράς κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
3.11 Προκειμένου για τους υποψηφίους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, το όνομα του επικρατέστερου υποψηφίου αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
3.12 Τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στη θέση για την οποία επελέγη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εντός δέκα ημερών από την γνωστοποίηση της επιλογής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής.

Ενόψει της ως άνω διαδικασίας διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
Κατά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ ή του οικείου φορέα κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκηρυσσόμενη θέση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται: α) η προηγούμενη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ένστασης, β) ότι οι πίνακες αποκλειομένων και φθίνουσας σειράς κατάταξης θα περιέχουν εκείνα τα στοιχεία και μόνο που είναι απαραίτητα για τον υποψήφιο προκειμένου να ασκήσει την ένσταση, γ) ότι η πρόσβαση στους πίνακες αυτούς θα παρέχεται μόνο στους έχοντας άμεσο έννομο συμφέρον, προκειμένου να εξασφαλίζεται αφενός η αρχή της διαφάνειας, αφετέρου η προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ανάρτηση των πινάκων αυτών δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την υποχρέωση τήρησης των σχετικών πρακτικών, όπου αναλυτικά και αιτιολογημένα θα πρέπει να εμπεριέχονται οι αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, στα οποία παρέχεται πρόσβαση στους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεώς τους.

Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 40 του ν. 4590/2019 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 86 του Υ.Κ. που αφορούν στη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. Ειδικότερα με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπονται τα εξής:
«2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα Σ.Ε.Π. των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής και αποτελούνται από έναν Αντιπρόεδρο ή έναν εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ή μέλος της οικείας αρχής ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος της οικείας αρχής ή έναν εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως μέλος, έναν Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.».

Με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται ενδελεχώς τα θέματα συγκρότησης των Σ.Ε.Π., προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω η προκήρυξη και η πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης σε υπηρεσίες, όπου δεν ήταν δυνατόν να τα συγκροτήσουν βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων.
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 4590/2019 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρ. 162 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορά στη λειτουργία των συμβουλίων που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις προβλέπονται τα εξής:
1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
3. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
4. Οι γνώμες και οι αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης, κατά την οποία διατυπώθηκε η γνώμη ή λήφθηκε η απόφαση. Μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων-αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.
5. Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
6. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού. Στο ΕΙ.Σ.Ε.Π., στα Σ.Ε.Π. και στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, με απόφαση του Προέδρου, εισηγητές ορίζονται μέλη του.
7. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.».

Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Με τις διατάξεις του αρ. 14 του ν. 4590/2019 προβλέπονται τα εξής:
«Σε κάθε συμβούλιο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών ή προσωπικού, στο οποίο μετέχουν ως Πρόεδρος και μέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.».

Βάσει των ως άνω διατάξεων και δεδομένου ότι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, στα αρμόδια συλλογικά όργανα επιλογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4369/2016 και του αρ. 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, προβλέπεται ο ορισμός Μελών του ΑΣΕΠ για τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Δ., του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π., παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς, όπου έχουν συσταθεί τα εν λόγω συλλογικά όργανα για τη σχετική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με ενδεχόμενη τροποποίηση της συγκρότησης των εν λόγω συλλογικών οργάνων, προκειμένου να είναι νόμιμη η συγκρότηση αυτών βάσει των προβλέψεων του αρ. 14 του ν. 4590/2019. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και σχετικά με το αν πληρούνται στα υφιστάμενα συλλογικά όργανα οι προϋποθέσεις του αρ. 14 του ν. 4590/2019, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΑΣΕΠ.

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Ενόψει της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για την ενημέρωση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής.
• Επίσης, κατά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων επιλογής εν προκειμένω, οι αρμόδιες Διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις του αρ. 161 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας. Επιπλέον και δεδομένου ότι στη συγκρότηση των ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ ορίζονται ως Πρόεδρος και Μέλη εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες, αλλά και το ΑΣΕΠ κατά τη σχετική αλληλογραφία υπόδειξης εκπρόσωπων να λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις του αρ. 14 του ν. 4590/2018.

3. ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Στις διατάξεις του ν.4590/2019 περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις, με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α’ 224) και ειδικότερα στην εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Άρθρο 44 παρ. 1
Mε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4590/2019 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 ως ακολούθως:
«Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.». Συνεπώς, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, ανεξάρτητα αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μία ή περισσότερες θέσεις στον εν λόγω κλάδο.
Δεδομένου ότι κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει εκκρεμείς διαδικασίες στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

Άρθρο 44 παρ. 2
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 ως εξής:
«Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα.». Συνεπώς, όταν οι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή αναγκών με απόσπαση, αυτά θα πρέπει, πέραν των όσων προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, να αναφέρουν επιπλέον το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας να διαμορφώνει ασφαλή κρίση ως προς την αναγκαιότητα του αιτήματος.

Άρθρο 44 παρ. 3
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 ως εξής: «Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.».
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν οι λόγοι υγείας δεν αφορούν τον ίδιο τον υπάλληλο, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση από δημόσια αρχή που να πιστοποιεί τους λόγους υγείας (υπαλλήλου, τέκνων ή συζύγου). Ειδικά για λόγους υγείας γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Άρθρο 44 παρ. 4
Με την παράγραφο 4 προστίθενται εδάφια στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4440/2016 ως εξής:
«Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων. Προκειμένου για τα αυτοτελή Τμήματα ή Διευθύνσεις, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, β) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος ή Διεύθυνσης στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση και γ) τον αναπληρωτή του Προϊσταμένου του αυτοτελούς Τμήματος ή Διεύθυνσης. Ειδικά στην περίπτωση αυτοτελών Διευθύνσεων αρμοδίων για θέματα προσωπικού, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, β) τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος που ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή με συμβουλευτικό ρόλο του Προϊσταμένου του Τμήματος στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.».
Με την ως άνω ρύθμιση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των τριμελών οργάνων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότησή τους λόγω της οργανωτικής διάρθρωσης του φορέα.

Άρθρο 44 παρ. 5
Με την παράγραφο 5, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, ως εξής:
«5. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.».
Με την ως άνω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης και σε υπαλλήλους στην περιοχή που υπηρετούν σύζυγοι ή συμβιούντες, μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο σύζυγος ή συμβιών είναι υπάλληλος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της απόσπασης του αιτούντος δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του υπαλλήλου προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση από την υπηρεσία του συζύγου ή συμβιούντος ως προς την περιοχή που υπηρετεί.

Άρθρο 74

Στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η διάταξη αυτή θα εφαρμόζεται στους επόμενους κύκλους κινητικότητας. Εντούτοις, υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή θέση μόνιμου προσωπικού στους προηγούμενους κύκλους κινητικότητας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, καταλαμβάνονται από την ως άνω ρύθμιση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από αυτή.

Β. Οδηγίες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου του ΕΣΚ έτους 2018.

Στην παρ. 4 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται τα ακόλουθα:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου. … Πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4».
Επομένως, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου και ο υπάλληλος που έχει επιλεγεί (εφόσον δέχεται την θέση) υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση σχετικά με την επιλογή να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί. Εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η υπηρεσία προέλευσης οφείλει να διαβιβάσει δικαιολογητικά από τα οποία βεβαιώνεται ιδίως η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες υποδοχής μετά την πάροδο των δέκα (10) ημερών μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης εφόσον ο υποψήφιος προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

4. ΑΔΕΙΕΣ
Α. Πρόσθετη άδεια για ανατροφή τέκνου σε θετούς, ανάδοχους γονείς και γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 34 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα και παράγραφος 9 στο άρθρο 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. αντίστοιχα, σύμφωνα με την οποία σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85), πέραν των διευκολύνσεων χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρο 53 παρ. 2 Υ.Κ. και άρθρο 60 παρ. 2 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές χορηγείται και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ. αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου και πέραν των υφιστάμενων διευκολύνσεων για την ανατροφή του τέκνου (άρθρο 53 παρ. 2 Υ.Κ. και άρθρο 60 παρ. 2 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.).
Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις η προβλεπόμενη στις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. και της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. άδεια τριών (3) μηνών που λόγω της γραμματικής διατύπωσης της διάταξης εχορηγείτο μόνο στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο χορηγείται πλέον και στον θετό πατέρα κατ’ επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων, των αρχών του ενωσιακού δικαίου περί ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η ρύθμιση εντάσσεται πλέον για λόγους συστηματικής ενότητας των ρυθμίσεων στο άρθρο 53 του Υ.Κ. και στο άρθρο 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. που ρυθμίζουν ζητήματα διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.4590/2019 η παρ. 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. και η παρ. 4 του άρθρου 59 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. καταργούνται.
Επιπλέον, η ίδια άδεια τριών (3) μηνών χορηγείται πλέον και στους ανάδοχους γονείς στο πλαίσιο εναρμόνισης των ρυθμίσεων του Υ.Κ. και του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. με τις διατάξεις του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», καθώς και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας κατά το άρθρο 1464 ΑΚ.
Κατόπιν εισαγωγής των ως άνω νέων διευκολύνσεων για υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις, με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 34 του νόμου τροποποιούνται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. προκειμένου να προβλεφθεί η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι (σχετικές και οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007, ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29-5-2008 και ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813/27-12-2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ εγκύκλιοι). Ειδικότερα, εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, η άδεια των τριών (3) μηνών χορηγείται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω άδεια τριών (3) μηνών χορηγείται σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (μειωμένο ωράριο ή 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου) και δεν είναι δυνατή η μετατροπή της σε μειωμένο ωράριο, κατ’ αναλογία με την άδεια μητρότητας, καθώς χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την υιοθεσία, την αναδοχή ή την γέννηση του τέκνου, κατά περίπτωση.

Β. Άδεια εξετάσεων

Με το άρθρο 35 του νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ. και η παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και αυξάνεται το ανώτατο όριο των ημερών άδειας εξετάσεων που δικαιούνται οι υπάλληλοι. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Για κάθε ημέρα εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί άδεια έως δύο (2) ημερών πριν ή κατά την ημέρα εξέτασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται η χορηγούμενη άδεια εξετάσεων κατ’ έτος να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Η άδεια εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί και μετά την ημέρα εξέτασης, εφόσον απαιτείται μετάβαση του υπαλλήλου σε άλλη πόλη. Με την ως άνω ρύθμιση αυξάνεται η άδεια εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους και εξορθολογίζεται το καθεστώς της άδειας αυτής και για τους και για τους μόνιμους υπαλλήλους σε σχέση με αυτό των ΙΔΑΧ.

Γ. Άδειες υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ρυθμίσεων περί επέκτασης των διατάξεων του Υ.Κ. που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2839/2000 και άρθρο 12 παρ. 6 και 7 του ν. 3230/2004) και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων, με το άρθρο 36 του νόμου προβλέπεται πλέον ρητά ότι οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Υ.Κ. για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις άδειες για επιμορφωτικούς λόγους και τις άδειες εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Δ. Άδεια ασθένειας τέκνων

Με το άρθρο 76 του νόμου αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και η παρ. 8 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., με τις οποίες προβλέπεται άδεια για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθένειάς τους. Ειδικότερα, η εν λόγω άδεια εξακολουθεί να είναι τέσσερις (4) ημέρες για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και αυξάνεται για τους τρίτεκνους υπαλλήλους σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
Επισημαίνεται, ότι δεδομένου ότι από τις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται επιμερισμός της άδειας αυτής σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια ασθένειας ανήλικων τέκνων αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του κάθε γονέα – υπαλλήλου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /5/οικ.32342/19-12-2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93).

Ε. Συμμετοχή υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

Με το άρθρο 37 του νόμου καταργείται ρητά η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 που προέβλεπαν ότι για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός/αυτή να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του/της, προκειμένου να επιλυθούν ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν προκύψει και να καταστεί σαφές ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για την συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Προβλέπεται, επίσης, ρητά ότι η συμμετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 37 του νόμου θεωρείται νόμιμη για κάθε συνέπεια.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι παραμένει σε ισχύ η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 του Υ.Κ., σύμφωνα με την οποία «…Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας…».

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΑΡΘΡΑ 62 & 64 Ν. 4590/2019
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 62 ορίζεται ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50 % τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008 (Α’199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2190 1994 (Α’ 28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.
Διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω ρύθμιση τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα, στα οποία αναφέρεται, απαλλάσσονται από την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει τεθεί ως πρόσθετο προσόν με την προκήρυξη των θέσεων. Επομένως, η απαλλαγή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που η γνώση ξένης γλώσσας τίθεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα, καθώς σε αυτή την περίπτωση η γνώση ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται με την προκηρυσσόμενη θέση.
Β. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 64 προβλέπεται ότι όπου στις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :
α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγονται οι ορισμοί του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, που αφορούν τις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο Δημόσιο Τομέα, με σκοπό να προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια, ως εκ τούτου τα όρια ηλικίας, τα οποία ετίθεντο από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυξάνονται ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατό λιγότερο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση των προστατευτικών διατάξεων του ν.2190/1994.
Ενόψει των ανωτέρω το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και οι φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να τις εφαρμόσουν από την έναρξη ισχύος τους στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν για την πλήρωση θέσεων τακτικού και αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει .

6. Ε.Δ.Ε. – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την παρ. 1 του άρθρου 41 του νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 126 του Υ.Κ., η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4369/2016 στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), πρέπει να έχει το βαθμό Α΄, αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ΄, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους.

Με την παρ. 2 του άρθρου 41 του νόμου τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 126 του Υ.Κ., η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, και θεσπίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης που ξεκινά από την υποβολή της έκθεσης που συντάχθηκε για τη διενεργηθείσα ΕΔΕ, εφόσον σε αυτή διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο. Η ρητή νομοθετική πρόβλεψη προθεσμίας αποβλέπει τόσο στην επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, όσο και στον έμπρακτο σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, που ενδεχομένως προσβάλλεται σε περιπτώσεις που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος, παρά την προβλεπόμενη υποχρέωσή του, δεν προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, με αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου αμφισβήτησης της αθωότητας του υπαλλήλου, για τον οποίον διενεργήθηκε η ΕΔΕ και την ενδεχόμενη παραγραφή του παραπτώματος.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4590/2019 αναγνωρίζεται στους υπαλλήλους, οι οποίοι διορίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρ. 38 του ν. 4369/2016, χρονικό διάστημα έξι (6) ετών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού καλούνται να προβούν αυτεπαγγέλτως, ήτοι χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση των υπαλλήλων, στις περαιτέρω απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι η νέα κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς την 7η/2/2019, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του αρ. 77 του ν. 4590/2019. Ο εν λόγω χρόνος των έξι ετών συνιστά αποκλειστικά και μόνο χρόνο για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι κατά την ημερομηνία βαθμολογικής κατάταξης (7/2/2019) δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διετία για τη μονιμοποίησή τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο πρώτα έτη είναι υποχρεωτικό να διανυθούν στον εισαγωγικό βαθμό, ο χρόνος αυτός θα προστεθεί στον εισαγωγικό αυτό βαθμό ή σε περίπτωση που έχουν μονιμοποιηθεί και προαχθεί, θα προστεθεί ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχουν κατά την 7/2/2019 και, εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα προαγωγής, αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τη μονιμοποίηση του υπαλλήλου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρ. 82 και 91 του Υπαλληλικού Κώδικα. Όσοι από τους υπαλλήλους αυτούς έχουν ήδη μονιμοποιηθεί και υπηρετούν σε ανώτερο του εισαγωγικού βαθμού το χρονικό διάστημα των έξι ετών θα προστεθεί ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχουν κατά την 7/2/2019 και εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα προαγωγής, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρ. 82 και 91 του Υπαλληλικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα αυτό των έξι ετών για βαθμολογική εξέλιξη αναγνωρίζεται στους υπαλλήλους ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 98 του Υ.Κ. ή του Π.Δ. 69/2016.
β) Επιπλέον, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 77 του ν. 4590/2019, οι υπάλληλοι που διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 38 του ν. 4369/2016, οι οποίοι, κατά την αρχική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για διορισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., κατείχαν τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί σε ανώτερη κατηγορία, το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ετών, που απαιτείται για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας μειώνεται κατά έξι (6) έτη. Ως εκ τούτου αμέσως μετά τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων, οπότε και θα έχει παρέλθει η απαιτούμενη διετία από το διορισμό, οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας εντός της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο (ν.4440/2016).

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».