ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος Εκκρεμότητες διορισμών

PDF | DOC | Εκκρεμότητες διορισμών

Σε συνέχεια της από 3-2-2012 επιστολής μου προς τους Υπουργούς και στο πλαίσιο της εφαρμογής της αναλογίας μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει, (για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ν. 3429/2005, για το έτος 2012 ο λόγος έχει οριστεί σε μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 7 του ν.4051/2012) καθώς και της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα που στόχο έχει τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή προσωπικού για το έτος 2012, θα πρέπει οι Υπηρεσίες να μας γνωστοποιήσουν έως 23 Μαρτίου 2012 εκκρεμότητες διορισμών, ως εξής:
α) από εκδοθέντες –μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης- οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων (π.χ. ΟΤΑ),
β) διορισμούς ή προσλήψεις κατόπιν της έκδοσης αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, με προσδιορισμό της ημερομηνίας έκδοσής τους και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτές κατέστησαν αμετάκλητες,
γ) διορισμούς βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. διακριθέντες αθλητές, συγγενείς θανόντων εν υπηρεσία, για τους οποίους θα πρέπει να αναφέρεται κατά περίπτωση η ημερομηνία θανάτου και η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης καθώς και εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του αυτού κλάδου και ειδικότητας των διοριστέων.) Ειδικά για τους διακριθέντες αθλητές παρακαλείται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπως μας γνωστοποιήσει τον αριθμό αυτών (ανά έτος) που είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι και το έτος 2007 και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού.
δ) κατατάξεις προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βάση το Π.Δ. 164/ 2004, και
ε) διορισμούς/προσλήψεις από αντικατάσταση- αναπλήρωση διοριστέων για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση διάθεσης από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.17 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012).

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τους επισυναπτόμενους πίνακες Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 που αφορούν στις ανωτέρω εκκρεμότητες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά από κάθε Υπουργείο τόσο για τις υπηρεσίες του, όσο και για τους φορείς που εποπτεύει, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Ενιαίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα τα υποβάλλουν μέσω της Δ/νσης Διοίκησης και της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ /ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27 – Αθήνα) αντιστοίχως.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας καθώς και τα νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύετε, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail).

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Hλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr στη Διαδρομή: Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις καθώς και στο «Διαύγεια»).