ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 31.12.2018.

PDF | DOC | Δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 31.12.2018.

Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 212), στο άρθρο 89 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 31.12.2018.

Ειδικότερα, στο άρθρο 89 του ν. 4583/2018 ορίζεται ότι:

«Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να παρατείνονται έως και τις 28.6.2018, με την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου.».».

Επομένως, υπάλληλοι των οποίων οι αποσπάσεις είχαν διενεργηθεί με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις οι οποίες παρατάθηκαν έως 31.12.2018 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4531/2018, μπορούν να παραταθούν έως και τις 28.6.2018. Η παράταση αυτή χορηγείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και απόφασης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η σχετική δυνατότητα αφορά πάσης φύσεως αποσπάσεις ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και των διατάξεων με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η απόσπαση.

Πρόσφορο θα ήταν η υποβολή των αιτήσεων να γίνει άμεσα προκειμένου οι πράξεις παράτασης να εκδοθούν έως 31.12.2018.

Τέλος, όσον αφορά στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των εν λόγω αποσπάσεων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 89 του ν. 4583/2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018, σύμφωνα με την οποία:

«3. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016».

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας  μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Υπηρεσιακές Μεταβολές – Κινητικότητα.