ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

PDF | DOC | Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018) Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι για  την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες  διενεργούνται από 10 Μαΐου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10.5.2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, κλήθηκαν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 να διενεργήσουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε αξιολογούμενο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου 2018 για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιουνίου 2018 έως 14 Ιουνίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση,  ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης  που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ και να προχωρήσει στην υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis.

Σε επόμενη φάση, και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α’, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής  απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.

Στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από 2 Ιουλίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018 που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Τέλος, προς διευκόλυνση των υπαλλήλων, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα Ηλεκτρονική Αξιολόγηση αναρτάται επικαιροποιημένο υλικό στα πεδία Θεσμικό πλαίσιο, Συχνές Ερωτήσεις και Οδηγίες Χρήσης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.ypes.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.