ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Π.χ. αν ο υφιστάμενος αγωγός διάθεσης των λυμάτων καταλήγει σε κάποιο ποτάμι ή λίμνη από τα οποία υδρεύεται μια περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

Αν ένας οικισμός περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους/ισχύοντες Π.Ο. μιας υφιστάμενης ΕΕΛ, και η εν λόγω ΕΕΛ δύναται χωρίς περαιτέρω εργασίες/δράσεις να εξυπηρετήσει τον εν λόγω οικισμό.
Εάν ταυτόχρονα υπάρχει αίτημα στην πρόταση, που σχετίζεται με την Ομάδα Γ της πρόσκλησης (πχ πέρας 20ετίας ΕΕΛ-αναβάθμιση αυτής), αυτό είναι ανεξάρτητο και δε θα πρέπει να προκύπτει από τον παραπάνω οικισμό.

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).

Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) δε θέτουν τέτοιο περιορισμό.

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ. Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β.

Στους οικισμούς της Ομάδας Β, το όριο των 500 €/ικ αφορά στις νέες ΕΕΛ, ενώ το όριο των 2.000 €/ικ σε νέα ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης μαζί. Έργο μόνο δικτύων αποχέτευσης για οικισμό (με υφιστάμενη – λειτουργούσα ΕΕΛ) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.500 €/ικ (=2.000 - 500).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην αξιολόγηση των αιτήσεων (όπως γράφουμε ρητά στην πρόσκληση), οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες – λειτουργικά και οικονομοτεχνικά, και να βασίζονται στην αρχή της εγγύτητας. Ιδίως στις περιπτώσεις μικρών οικισμών όπου θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένες αντλήσεις και αυξημένου μήκους προσαγωγές λυμάτων.

Όχι το εν λόγω έργο δεν χρηματοδοτείται.

Όχι και για τα δύο ερωτήματα

Θα πρέπει να υπάρχει και να προσκομιστεί επαρκής χρονοσειρά μετρήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια (τουλάχιστον διάρκειας των τελευταίων 2-3 ετών, που είναι και το χρονικό διάστημα που ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει μεταξύ των αρχικών ΣΔΛΑΠ και της 1ης Αναθεώρησης). Από τις μετρήσεις αυτές θα τεκμηριώνεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός, θα ενισχύεται η επιχειρηματολογία υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων και θα τεκμαίρεται η ανάγκη για λήψη μέτρων και κατασκευή έργων.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση ή και γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Υδάτων) για το όλο θέμα καθώς και για τον χαρακτηρισμό «ΕΛΛΙΠΗΣ – ΑΓΝΩΣΤΗ» στο αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ (π.χ. έλλειψη σταθμού δειγματοληψία και μετρήσεων, ανεπάρκεια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και ανάγκη προσθήκης σταθμού στην εν λόγω περιοχή).

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα διότι πρόκειται για ανταποδοτική δράση, συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμετέχει στα όρια που τίθενται στην Πρόσκληση. Φυσικά και δύναται η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων να περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (ως ενιαία δημοπράτηση), ωστόσο, θα πρέπει να είναι διακριτοποιημένος ο προϋπολογισμός τους και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής τους (π.χ. ίδιοι πόροι δικαιούχου, άλλη πηγή δανεισμού κλπ).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.

Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ.
Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β. Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, ήτοι οικισμοί μικρότεροι των 2.000 ικ με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) αφορούν στα ΣΔΛΑΠ και τη συμμόρφωση με εν ισχύ ΑΕΠΟ υφιστάμενων ΕΕΛ, και την αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία τους.

Το συγκεκριμένο σημείο αφορά σε λειτουργούσες/υφιστάμενες ΕΕΛ.

Όπως σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, έτσι και στο συγκεκριμένο, είναι γνωστό ότι θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής όπως: χρονολογία κατασκευής, κόστος και πηγή χρηματοδότησης, καθώς και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας του οικισμού με την αποτύπωση του ‘ως κατασκευάστηκε’ δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια κτλ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν και τεκμήρια – στοιχεία αναφοράς/συσχέτισης με το ΣΔΛΑΠ ή/και τον χαρακτηρισμό της «ΚΑΚΗΣ» κατάστασης των υδάτων στα οποία απορρίπτει σημειακά το εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης.

Τα παντορροϊκά δίκτυα θεωρούνται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εφόσον, δεν ισχύουν τα οριζόμενα των τριών πρώτων bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων, και ζητείται νέα ΕΕΛ για τους δύο οικισμούς (οπότε δεν ισχύει και το 4ο bullet της Ομάδας Β), δεν προκύπτει επιλέξιμη δράση για τους 2 εν λόγω οικισμούς.
Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμα τα έργα των δικτύων αποχέτευσης (ολοκλήρωση δικτύων) εφόσον η προσαγωγή των λυμάτων των δύο οικισμών πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη/λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, χωρίς περαιτέρω δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης για την εξυπηρέτηση του επιπλέον φορτίου που προκύπτει.

Από την στιγμή που δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), επιλεξιμότητα των δράσεων προκύπτει εάν ισχύουν τα οριζόμενα του τρίτου bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων (περί “ΚΑΚΗΣ” ποιοτικής κατάστασης στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ). Τα μοναδιαία κόστη αφορούν σε επίπεδο οικισμού και σε περίπτωση κοινών αγωγών μεταφοράς γίνεται σχετικός επιμερισμός των κοινών τμημάτων. Τονίζεται η επιλεξιμότητα δικτύων στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών ώστε τα μοναδιαία κόστη να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Στην Πρόσκληση έργων αποχέτευσης λυμάτων δεν είναι επιλέξιμη η ολοκλήρωση δικτύων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας. Εάν κατά την επέκταση της ΕΕΛ έγιναν επεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων τότε δεν είναι επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, εφόσον όμως η επέκταση ήταν διακριτή σε σχέση με την υπόλοιπη μονάδα τότε είναι επιλέξιμες οι δράσεις αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού στο τμήμα της ΕΕΛ που κατασκευάσθηκε προ 25ετίας και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αντίστοιχες δράσεις τα τελευταία 20 έτη.

Για τον εν λόγω οικισμό, βάσει του τέταρτου σημείου (μπούλετ) της Ομάδας Β της πρόσκλησης, δύναται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεση με υφιστάμενη ΕΕΛ, εφόσον η πρόταση είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.

Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.

Είτε θα πρέπει να συντάξει εγχειρίδιο διαδικασιών είτε να προβεί σε προγραμματική συμφωνία με άλλο δικαιούχο που διαθέτει την σχετική επάρκεια είτε να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθεί για τα υποέργα που αιτείται, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, το απαιτούμενο προσωπικό και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

Εφόσον οι ιδιωτικές συνδέσεις αποτελούν ξέχωρη εργολαβία (δεν εμπεριέχονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου) δεν απαιτείται να αποτελούν ξέχωρο υποέργο στο τεχνικό δελτίο (εξάλλου δεν είναι και επιλέξιμη δαπάνη). Στην περίπτωση που είναι μέρος των Τευχών Δημοπράτησης του αιτούμενου αποχετευτικού δικτύου, ο αιτούμενος π/υ του εν λόγω υποέργου ναι μεν θα περιγράφεται στα αρχεία αλλά δε θα περιλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό στο Τεχνικό Δελτίο. Τέλος, στην περίπτωση που δεν έχουν δρομολογηθεί πως θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικές συνδέσεις, θα υπάρξει ειδικός όρος δέσμευσης του Δικαιούχου στην απόφαση ένταξης/χρηματοδότησης για τη συμβασιοποίηση της εργολαβίας των ιδιωτικών συνδέσεων πριν την ολοκλήρωση του κυρίως υποέργου (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ).

Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται ή π.χ. με σχετικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη μονάδα).
Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που θα αιτηθείτε.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου (μηδενικός). Στον προϋπολογισμό μελέτης αναφέρεται κανονικά το ποσό του ΦΠΑ.
Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ δεν είναι μηδέν.

Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης. Από το Δήμο σας θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ΔΣ αποδοχής της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
Για τον επιμερισμό του κόστους του διαδημοτικού έργου (π.χ. εξυπηρετούμενοι κάτοικοι), ώστε να τηρείται το χρηματοδούμενο όριο των 5 εκ.€ ανά Δήμο/ΔΕΥΑ, παρακαλώ ανατρέξτε σε προηγούμενη ερώτηση.

Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας ΕΕΛ ή μιας προμήθειας εξοπλισμού αντικατάστασης στην ΕΕΛ, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 500 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 5.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Εφόσον ο αιτούμενος πυ είναι άνω των 5 εκ.€ (προ ΦΠΑ), θα πρέπει κατά την αίτηση της πράξης το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€ να αποδεικνύεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο και να υπάρχει η σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω χρηματοδότηση (δανειοδότηση) θα ανέρχεται στα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που π.χ. οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλουν το συνολικό κόστος της πράξης, σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος οφείλει να καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό των 5 εκ.€. Στην περίπτωση που τα αρχικά αιτούμενα υποέργα υλοποιηθούν καλώς και ο συνολικός πυ είναι κάτω των 5 εκ.€, τότε ο δικαιούχος δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους επ’ αυτού του πυ.

1 2