ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Συχνές Ερωτήσεις

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Ο κάθε δικαιούχος (Δήμος ή ΔΕΥΑ) υποβάλει μία μόνο αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα υποέργα.
Οικισμοί Δ προτεραιότητας του σημείου 4 της Ομάδας Β (bullet 4) είναι επιλέξιμοι για την κατασκευή δικτύων και τη σύνδεση σε λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, εφόσον δεν απαιτούνται έργα ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους (πχ επέκταση δυναμικότητας της ΕΕΛ).
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, στην Ομάδα Γ επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) για τις οποίες έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται).Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει υπάρξει χρηματοδότηση την τελευταία 20ετία για τις εν λόγω εργασίες/εξοπλισμούς που αιτείται.
Τέλος, ανώτατος χρηματοδοτούμενος ΠΥ για το σύνολο των Υποέργων των Ομάδων Β και Γ είναι τα 5 εκ.€. Σε περίπτωση που κάποιο διαδημοτικό έργο εξυπηρετεί τον Χ Δήμο/ΔΕΥΑ αλλά εκτελείται από άλλον δικαιούχο Ψ, το ποσό που του αναλογεί (επιμερισμός έργου) προσμετράτε στο συνολικό ποσό χρηματοδότησης του Χ δικαιούχου (και αντιστοίχως αφαιρείται από τον δικαιούχο Ψ που εκτελεί το έργο). Τα εν λόγω ποσά περιγράφονται στις αιτήσεις των δύο Δικαιούχων αλλά σαν αιτούμενη δαπάνη παρουσιάζονται μόνο στον Δικαιούχο που θα τα διαχειριστεί

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

Σε ποια Ομάδα (Α-Β-Γ) ανήκει το κάθε υποέργο θα δηλώνεται στην Αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου, ενώ θα ελέγχεται και από τη φύση του έργου κατά την Αξιολόγηση της Πράξης. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών δύναται να είναι στελέχη του Φορέα τα οποία ορίζονται με κλήρωση και σχετική Απόφαση με αντικείμενο εργασίας την συγκέντρωση προσφορών από τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές του αιτούμενου εξοπλισμού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αιτούμενης δαπάνης, η διασφάλιση της ρεαλιστικότητας του αιτούμενου ποσού.

Α. Τα μοναδιαία κόστη έχουν εφαρμογή ανά οικισμό, όχι συνολικά/συνδυαστικά (μέσος όρος).
Β. Οι δράσεις ΑΠΕ αφορούν στα έργα επί των ΕΕΛ, δηλαδή το 10% επί του ΠΥ μελέτης δράσεων/έργων σε ΕΕΛ, και όχι επί των δικτύων αποχέτευσης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται στα παραστατικά Αναδόχων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στη φάση υλοποίησης του έργου. Για τα υποέργα που αφορούν σε Προμήθειες, και ενδεχομένως και σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, ο ΦΠΑ αναγράφεται.
Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία αυτό θα είναι ξεχωριστό, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου). Εφόσον δεν προσδιορίζεται το εν λόγω ποσό ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου και επανεξετάζεται η πράξη βάσει των αλλαγών που ενδεχομένως προκύπτουν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Για ΕΕΛ οικισμών Δ προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμα κτίρια διοίκησης που συνήθως απαντώνται σε ΕΕΛ μεγαλύτερων οικισμών (Α, Β, Γ προτεραιότητας), αλλά είναι επιλέξιμος μικρός οικίσκος που διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα (γραφείο, wc-ντους).
Να επισημάνουμε ότι στα κτίρια διοίκησης, και όπου αλλού απαιτείται από το Νόμο, πρέπει να τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Η αίτηση ένταξης πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης καθώς επίσης και να αποτελεί ένα έργο που βρίσκεται στο πεδίο και στη στόχευση της Πρόσκλησης. Αν αιτηθείτε μόνο το εσωτερικό δίκτυο ή μόνο το εξωτερικό, προφανώς αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση.

Eφόσον το έργο της αποχέτευσης εμπίπτει στην περίπτωση 3 της Ομάδας Β (ήτοι, οικισμός Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων ΥΥΣ ή ΕΥΣ που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων) και προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα στην αίτησή σας, τότε το έργο είναι εν δυνάμει υποψήφιο για ένταξη στο Πρόγραμμα και είναι θεμιτό να συντονιστούν οι εργολαβίες. Ο συντονισμός εργολαβιών αναφέρεται άλλωστε και στην Πρόσκλησή μας ως επιθυμητή ενέργεια. Στο Τεχνικό Δελτίο που θα υποβάλετε θα αναγραφούν τα σχετικά στοιχεία του άλλου έργου στο πεδίο συνέργεια / συμπληρωματικότητα. Επίσης στην αίτησή σας τόσο στις τεχνικές περιγραφές όσο και στις προμετρήσεις / προϋπολογισμό, θα πρέπει να δείχνεται η εξοικονόμηση ποσοτήτων (π.χ. εκσκαφές, αποκαταστάσεις κλπ).

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν αναγράφονται στο άνω αριστερά τμήμα των Προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι. Η κωδικοποίηση αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει μελλοντική ενημέρωση.

1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠ
2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ο πληθυσμός που λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους προκύπτει από τα ενεργά υδρόμετρα που υπάρχουν στις περιοχές που πρόκειται να αποκτήσουν το αιτούμενο δίκτυο αποχέτευσης (η εκτίμηση συνήθως γίνεται με 2,5 άτομα ανά ενεργό υδρόμετρο, συν τις κλίνες όπου υπάρχουν τουριστικά καταλύματα).

Εφόσον το εν λόγω έργο εμπίπτει στο πεδίο και στα κριτήρια της Πρόσκλησης, δύναται να υποβληθεί και θα αξιολογηθεί - ελεγχθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η δυνατότητα αναδρομικότητας των πληρωμών. Παρακαλούμε στην υποβολή σας να περιέχονται σε CD όλα τα στοιχεία που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό (π.χ. δημοσιεύσεις στον τύπο, αποφάσεις επιτροπών, προσφορές υποψηφίων, τυχόν ενστάσεις, Απόφαση Ελεγκτικό Συνεδρίου για την υπογραφή της Σύμβασης κλπ).

Για να είναι ένα έργο δικτύου αποχέτευσης ολοκληρωμένο και λειτουργικό θα πρέπει να υπάρχουν, εκτός από την σύνδεση με λειτουργική ΕΕΛ, και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων στους κατοίκους και το περιβάλλον, καλό θα ήταν η κατασκευή δικτύων και ιδιωτικών συνδέσεων να γίνεται παράλληλα. Οι ιδιωτικές συνδέσεις δεν είναι επιλέξιμες, οπότε η δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτές δεν αθροίζεται στο χρηματοδοτούμενο ποσό (ανώτερο τα 5 εκ.€). Το εν λόγω ποσό των ιδιωτικών συνδέσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται με τι πόρους θα γίνει, πχ ίδιοι πόροι, δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ξέχωρο του Προγράμματος Φιλόδημος), που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Μικροί Οικισμοί μη Γ' προτεραιότητας θα πρέπει να πληρούν ένα από τα 4 σημεία (bullet) της Ομάδας Β. Τα υδρόμετρα ξενοδοχείων δεν αποτιμώνται βάσει του "2,5 άτομα ανά υδρόμετρο" αλλά με το "πλήθος των κλινών ανά υδρόμετρο του καταλύματος" (πχ βάσει http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)

Ναι θεωρείται κύριο Υποέργο.

Η εν λόγω ΕΕΛ δεν είναι λειτουργούσα.

Ναι, εφόσον η εν λόγω ΕΕΛ πληρεί τα λοιπά κριτήρια (πχ Α/Β/Γ προτεραιότητας, ωριμότητα σχεδιασμού χρήσης του επεξεργασμένου λύματος) και βρίσκεται στην Β' Φάση λειτουργίας της.

Στις προσκλήσεις του Φιλόδημου Ι γίνεται σαφής αναφορά στο ζήτημα της ταυτόχρονης αντιμετώπισης έργων υποδομών όπως τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιμερισμένα τα κόστη των δύο κατηγοριών έργων (ύδρευση και αποχέτευση) ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος τους από την Τεχνική Γραμματεία (πχ μοναδιαία κόστη στην αποχέτευση, χρηματοδοτούμενα όρια κάθε πρόσκλησης κλπ).

Ναι, εφόσον τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (μοναδιαία κόστη, ωριμότητα, τεκμηρίωση των αναγκών της λειτουργούσας ΕΕΛ, επέκταση αυτής και νέοι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι/οικισμοί προτεραιότητας, μη χρηματοδότηση έργων την τελευταία 20ετία, εργασίες σε συμφωνία με την εν ισχύ ΑΕΠΟ κλπ).

Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω : «Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση». Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης. Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης. Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση. Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
http://www.tpd.gr/?p=4125

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:

Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
email. i.kontoriga@tpd.gr
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
email d.anagnostopoulos@tpd.gr

Για θέματα εκταμίευσης:

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
email c.xirou@tpd.gr
ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
email m.myridaki@tpd.gr

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

1 2