ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Αρχική

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΟΝΟΝ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο, σύμφωνα με τον ν.344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

H μεταγραφή συνίσταται στην αυτούσια μεταφορά των  στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτή την πράξη, όπως δηλαδή αυτά αναγράφονται και όχι όπως όφειλαν να αναγράφονται και προκειμένου το Ειδικό Ληξιαρχείο (ΕΛΑ) να προβεί σε αυτήν την μεταγραφή χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», στο οποίο εισέρχονται οι διαπιστευμένοι χρήστες, αναζητούν και συνδέουν τον πολίτη με την δημοτολογική του εγγραφή.

Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα στοιχεία της αλλοδαπής πράξης (ονοματεπώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, γάμου, θανάτου κτλ) διαφοροποιούνται από τα στοιχεία με τα οποία είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης στα ισχύοντα Δημοτολόγια, δεν νομιμοποιείται το Ειδικό Ληξιαρχείο να προβαίνει σε καμία ενέργεια και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται, για πρόσωπα των οποίων έχει διαγνωστεί και δεν αμφισβητείται η ελληνική ιθαγένεια, η σύνταξη πρωτογενούς Ληξιαρχικής Πράξης από τα έμμισθα ελληνικά  Προξενεία.

Συγκεκριμένα στο Ειδικό Ληξιαρχείο:

    1. Μεταγράφονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
    2. Καταχωρίζονται μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
    3. Χορηγούνται αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων (όπως παρακάτω).

Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Γ΄ του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020):

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής οι ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα (γεννήσεις, γάμους, θανάτους) που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μεταβολές και οι διορθώσεις των πράξεων αυτών θα καταχωρίζονται από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”.

Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης από το Ειδικό Ληξιαρχείο, παράλληλα με τη δυνατότητα καταχώρισης από τα κατά τόπον αρμόδια έμμισθα ελληνικά Προξενεία, γεγονότων αστικής κατάστασης της αλλοδαπής που αφορούν σε Έλληνες πολίτες σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ,

στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών καταχωρίζονται κατ’ εξαίρεση ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμων και θανάτου αλλοδαπών ληξιαρχικών αρχών υπό τους εξής περιορισμούς:

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν αρμοδιότητα οι οικείες προξενικές αρχές που διατηρούν πλήρη ληξιαρχική δικαιοδοσία για την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων της αλλοδαπής, καθώς σε αυτές επιφυλάσσεται η πρωτογενής σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, έχοντας μεταξύ άλλων και σχετικά συμβολαιογραφικά και εισαγγελικά καθήκοντα.

* Σημείωση ως προς τη διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών όταν έχει προηγηθεί σχετική δημοτολογική τακτοποίηση ως ανωτέρω ή όταν τα προς διόρθωση σφάλματα αναγράφονται σε προξενικές ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίστηκαν στο ΕΛΑ μέχρι το τέλος του 2021:

Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την διόρθωση στοιχείων καταχωρισμένων στο ΕΛΑ ληξιαρχικών πράξεων βάσει του άρθρου 13 παρ.1 και 2 ν.344/1976, για τις σχετικές διορθώσεις απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση, εισαγγελική άδεια ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σχετικά:

Απόφαση 90294/27-12-2022 “Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο”

Οδηγίες για τη διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί πριν την 1η/1/2022

Αναλυτικότερα για ληξιαρχικά γεγονότα αστικής κατάστασης με στοιχεία αλλοδαπότητας:

Ως προς τις σχετικές αρμοδιότητες των Δημοτολογίων: Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης – Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Έγγραφα – Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

* Ως προς τις σχετικές αρμοδιότητες των Προξενείων: Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης –  Θέματα Προξενείων
Γεννήσεις
Γάμοι
Θάνατοι

Τα άμισθα Προξενεία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών», οπότε ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ πλέον ληξιαρχικές πράξεις.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΏΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΑ :

κατόπιν:   Α. αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή
                   Β. αίτησης μέσω ΚΕΠ  Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ταχυδρομική Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, 10183 Αθήνα, 6ος όροφος
email: el@ypes.gr