ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020

Δεδομένου ότι η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018 (άρθρα 146Α, 146Β του ν. 3528/2007 « Υπαλληλικός Κώδικας» όπως ισχύει και άρθρο πέμπτο του ν. 4057/2012) επισημαίνονται τα εξής:
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
– Κάθε Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και οι Δήμοι κάθε περιφερειακής ενότητας, εντός της οποίας εδρεύει το αρμόδιο για το προσωπικό τους Πειθαρχικό Συμβούλιο καλούνται όπως προβούν άμεσα στην κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα όλων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Η κατάσταση πρέπει να είναι σε μορφή excel και να περιέχει τα εξής στοιχεία:
• ονοματεπώνυμο,
• κλάδο,
• βαθμό
• αριθμό σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας με την Υπηρεσία.
• e-mail
– Η Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού κάθε Υπουργείου παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ τα οποία αφορά και κατόπιν όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή των καταστάσεων με τα ονόματα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
– Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στους Δήμους τους οποίους αφορά και κατόπιν όπως συγκεντρώσει τις καταστάσεις από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή τους, με ειδική κατηγοριοποίηση ανά συσταθέν πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αφορούν, στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Η άμεση αποστολή των κατά τα ως άνω καταστάσεων σε αρχείο excel, συνοδευόμενη από έγγραφο με το οποίο θα ζητείται ο ορισμός, ύστερα από κλήρωση, ενός (1) προϊσταμένου Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συμβούλιο, θα πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή στην εξής Ταχ. Διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου) Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική καθώς επίσης και υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σε μορφή excel στη διεύθυνση : k.sarantakou@ydmed.gov.gr
2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
– Οι Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων, καλούνται όπως καταρτίσουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Η κατάσταση πρέπει να είναι σε μορφή excel και να περιέχει τα εξής στοιχεία:
• ονοματεπώνυμο,
• κλάδο,
• βαθμό,
• αριθμό σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας με την Υπηρεσία.
• e-mail
-Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται όπως διαβιβάσει άμεσα την παρούσα στους Δήμους τους οποίους αφορά και κατόπιν όπως συγκεντρώσει τις καταστάσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και όπως μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη συγκεντρωτική αποστολή τους σε αρχείο excel, συνοδευόμενη από έγγραφο στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις αυτές αφορούν τη συγκρότηση του Γ’ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με συστημένη επιστολή στην εξής Ταχ. Διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου) Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική καθώς επίσης και υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σε μορφή excel στη διεύθυνση : k.sarantakou@ydmed.gov.gr
– Η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σχετικά με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ειδικότερα α) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, β) δύο (2) εκπροσώπους της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ- ΟΤΑ.
Τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική.