ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Β4Θ0ΩΚΝ-9ΙΕ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ0ΩΚΝ-9ΙΕ