ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 18 Ιούνιος 2019

Ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών

Επανεξέταση αίτησης πολιτογράφησης μετά από απόρριψη της για τυπικούς λόγους (οδηγίες που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας)

Μεταχρεώσεις υποθέσεων υπαλλήλων λόγω μετακίνησής τους ή μακροχρόνιας απουσίας τους