ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Υπόμνηση εγκυκλίου – Παράταση προθεσμίας αναφορικά με την καταγραφή Συλλογικών Οργάνων

PDF | DOC |

ΘΕΜΑ: «Υπόμνηση εγκυκλίου – Παράταση προθεσμίας αναφορικά με την καταγραφή Συλλογικών Οργάνων (επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.) των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»

Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.4644/20.02.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΧΧ – 07Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητήθηκε η καταγραφή των συλλογικών οργάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.), κ.λπ.) που λειτουργούν σε όλα τα Υπουργεία (Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες), περιλαμβανομένων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών τους, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η καταγραφή αφορά επίσης τις επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. που έχουν συγκροτηθεί στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους ανωτέρω.