ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

PDF | DOC | Υπενθυμιστική εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/οικ.28008/31.10.2016 (ΑΔΑ: Ω20Σ465ΦΘΕ-5ΩΥ) Εγκυκλίου της υπηρεσίας μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και προκειμένου να διενεργηθεί η οριζόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) κλήρωση για την υπόδειξη των μελών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β ΥΚ, υπενθυμίζεται στις αρμόδιες για τα θέματα προσωπικού Γενικές Δ/νσεις των Υπουργείων η υποχρέωση άμεσης αποστολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων σε μορφή excel με τα ονόματα των προϊσταμένων Διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται όπως αποστείλει άμεσα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε μορφή excel με τα ονόματα των προϊσταμένων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τη συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου) Σπινθάρου & Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, 11636, Αττική καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: k.sarantakou@ydmed.gov.gr.

Η ΑΔΕΔΥ παρακαλείται για την υπόδειξη, με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, των δύο (2) εκπροσώπων της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ ή Περιφερειών.