ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Τροποποίηση της υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18534/09.06.2017 (ΑΔΑ:6ΑΛ5465ΧΘΨ-ΜΤΖ) Σύσταση – Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE, για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής

PDF | DOC | Τροποποίηση της υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18534/09.06.2017 (ΑΔΑ:6ΑΛ5465ΧΘΨ-ΜΤΖ) «Σύσταση – Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE, για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » ,
β) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
στ) του Π.Δ.133/2017 (ΦΕΚ A’ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
ζ) του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση………. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
η) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Την ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509/20.01.2017 (ΦΕΚ 171/Β/26.01.2017) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Την υπ’αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18534/09.06.2017 (ΑΔΑ:6ΑΛ5465ΧΘΨ-ΜΤΖ) «Σύσταση – Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE, για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης»
4. Το από 23.01.2018 αίτημα της Βάγιας Γιαννακοπούλου, μόνιμης υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας και αναπληρώτριας του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
5. Την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.7/38811/09.11.2017 απόφαση με τίτλο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
6. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την παραλαβή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή με αναγνωρισμένους τίτλους ειδίκευσης ή επιμόρφωση ή σχετική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18534/09.06.2017 (ΑΔΑ:6ΑΛ5465ΧΘΨ-ΜΤΖ) «Σύσταση – Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE, για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης» ως προς την περίπτωση Β1 ως εξής:
«Β. 1. Παπανικολάου Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφορικών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Κυριακού, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποσπασμένο στην Υπηρεσία μας»
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.18534/09.06.2017 (ΑΔΑ:6ΑΛ5465ΧΘΨ-ΜΤΖ) «Σύσταση – Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής HARDWARE-SOFTWARE, για προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης» κατά το μέρος που δεν τροποποιείται από την παρούσα.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως