ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Τροποποίηση της αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.10 απόφασης

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/11182/02.06.2011 όμοια απόφαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/οικ.5640/6.03.2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση, όπως ισχύει, και ορίζουμε να μετέχει, ως Μέλος, η Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποσπασμένη στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., σε αντικατάσταση του Απόστολου Χρονόπουλου.

Β. Κωδικοποιούμε την παράγραφο Γ. της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:

1. Μιχάλης Καραχάλιος, υπάλληλος με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Συντονιστής, με αναπληρώτρια την Έλλη Σιμάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της ιδίας Διεύθυνσης.
2. Παναγιώτα Αλιφέρη, υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποσπασμένη στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. που υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Μέλος.
3. Ιωάννης Βασιλείου, υπάλληλος με βαθμό Δ’, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Μέλος.

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/20077/17.09.2010 απόφαση, όπως ισχύει.