ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

PDF | DOC | Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3794/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης « Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»”.
Με την ως άνω απόφαση τροποποιείται η αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως προς την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας με αλληλογραφία.
Ειδικότερα:
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Με άρθρο 1 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/ 18.11.2016 απόφασης εισάγεται μια νέα διαδικασία όσον αφορά την ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας για τις περιφερειακές υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν τουλάχιστον σαράντα υπάλληλοι που ψηφίζουν στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, για την οποία θα ακολουθήσουν νεώτερες εγκύκλιες οδηγίες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον παρόντα χρόνο έχει ολοκληρωθεί κατ΄ αρχήν η ψηφοφορία δια αλληλογραφίας, όσον αφορά στις προβλεπόμενες στην παρ.2 του άρθρου 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 απόφασης ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών προσωπικού, η νέα αυτή διαδικασία ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας δεν εφαρμόζεται για τις εκλογές που διεξάγονται κατά τον παρόντα χρόνο. Ενδεχομένως η εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα ήταν δυνατή σε όσες υπηρεσίες με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου που ασκεί την εποπτεία για τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια ν.π.δ.δ έχουν παραταθεί όλες ή μερικές από τις προβλεπόμενες στην αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 απόφαση προθεσμίες και σε κάθε περίπτωση η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988, εφόσον έχει προσδιοριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της δημοσίευσης της τροποποιητικής απόφασης.
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω τροποποιητικής απόφασης, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που ορίζονται μέλη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, η οποία εφεξής διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, κάθε δεύτερου έτους, και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε βάσει της προϊσχύουσας διάταξης.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περαιτέρω, βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, η προβλεπόμενη πάγια ρύθμιση περί διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα έχει άμεση εφαρμογή σε όσες Υπηρεσίες, κατά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης (25.11.2016), δεν έχει ήδη διεξαχθεί η εν λόγω ψηφοφορία για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 θα διεξαχθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ήδη προκαθορισμένη ημέρα διεξαγωγής αυτών, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, με σχετική ενημέρωση των υπαλλήλων.
Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού πρέπει εν προκειμένω να ενημερώσουν με έκδοση νέας εγκυκλίου βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 απόφασης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους τους υπαλλήλους για την αλλαγή της ημέρας ψηφοφορίας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η έκδοση νέας προκήρυξης των εκλογών, αλλά στη νέα εγκύκλιο που θα εκδοθεί κατά τα προαναφερόμενα θα προσδιοριστεί η νέα ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία υπενθυμίζεται ότι θα είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την προκαθορισμένη ημέρα διεξαγωγής αυτών.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται:
– να προβούν στις προαναφερόμενες άμεσες ενέργειες
– να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή τελούν υπό την εποπτεία τους καθώς και σε όλους τους υπαλλήλους τους και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.
Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών παρακαλούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές για το απαιτούμενο εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να προσέλθουν στο κατάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η οποία υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική (παρ.4 αρ. 2 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 απόφασης).