ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Τροποποίηση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφασης «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου, Μεταβατικές Διατάξεις, του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,
β) των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α΄ 51),
γ) των παρ. 7-13 του άρθρου ένατου του 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
δ) της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α’ 81), σχετικά με θέματα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου,
ε) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις …»,
στ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Tην αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/33972/22-12-2008 (Β’ 2656) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/8618/16-04-2010 (Β’ 474) απόφαση «Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφαση «Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.:
– ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.27342/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-50),
– ΔΙΔΚ/Φ.33/8603/27-04-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Β),
– ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.10011/19-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΚ-1),
– ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.5399/02-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΕΧ-ΞΞ9),
– ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.20851/11-09-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ9Χ-ΟΑΣ), και
– ΔΙΔΚ/Φ.33/29606/19-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕΧ-ΘΙΥ) όμοιες αποφάσεις.
5. α) Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.21632/02-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ7Χ-ΔΑ0) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καταργήθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Α του άρθρου 93 του ν.4172/2013 (Α’ 167), μεταξύ άλλων, η θέση του υπαλλήλου, Αναστάσιου Βελόνα, και
β) την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.3/οικ.22098/07-08-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα, από 23-07-2013 και για χρονικό διάστημα μέχρι οχτώ (8) μήνες, ο υπάλληλος, Αναστάσιος Βελόνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Α του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αντικαθιστούμε την περίπτωση 2.α) και 2.β) και την περίπτωση Γ.2 της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφασης, όπως ισχύει, και ορίζουμε να μετέχει ως αιρετό Μέλος-εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., για το χρονικό διάστημα από 23 Ιουλίου 2013, ημερομηνία θέσεως σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου, Αναστασίου Βελόνα, έως 31 Δεκεμβρίου 2014, ο κάτωθι:
«Χρήστος Ρίζος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, του Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Μέλος».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφαση, όπως ισχύει.