ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποίηση ορισμού μελών τμημάτων του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψιν:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων: 157 παρ.1 περιπτ. δ΄ και παρ. 6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, ν.3528/2007(ΦΕΚ 26Α΄), 146Α παρ. 2 του ν.4057 /2012 (ΦΕΚ 54Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.4304/2014(ΦΕΚ 234Α΄)
2. Την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.8/651/28-12-2000 (ΦΕΚ 71Β/2001) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Λειτουργία του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
3. Την Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12-1-2015 (ΦΕΚ 19Β΄/2015 ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.17735/5-6-2015 υπουργική απόφαση « Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
4. Την Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.37/102/19-1-2015 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός Μελών Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
5. Την Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.37/22570/8-7-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
6. Την Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.37/31509/7-10-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης « Δεύτερη τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα μέλη των τριών Τμημάτων του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ως ακολούθως:
Τμήμα 1ον
α) Ηλία Ψώνη, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ηλία Δροσογιάννη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
β) Ηλία Δροσογιάννη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αδαμαντία Καπετανάκη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.
γ) Αφροδίτη Κουτούκη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
δ) Γεωργία Βαλατσού, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πασσά, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.
ε) Το υπό στοιχείο 5 της Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12-1-2015 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
στ) Μαρία Ρασούλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Δ/νσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μάριο Κρητικό, υπάλληλο του ΚΠΑ2 Δάφνης του ΟΑΕΔ.
ζ) Βασίλειο Πολυμερόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Όλγα Σταυροπούλου, Προϊσταμένη Γραμματείας της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.

Τμήμα 2ον
α) Ηλία Ψώνη, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ηλία Δροσογιάννη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
β) Αντώνιο Κλαδιά, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μουδάτσο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
γ) Ασημίνα Ροδοκάλη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καραγεωργο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
δ) Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σταματική Μηνακάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ίδιου Υπουργείου.
ε) Το υπό στοιχείο 5 της Α.Π.ΔΙΔΚ/Φ.37/ οικ.613/12-1-2015 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
στ) Μαρία Ρασούλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Δ/νσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μάριο Κρητικό, υπάλληλο του ΚΠΑ2 Δάφνης του ΟΑΕΔ.
ζ) Βασίλειο Πολυμερόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Όλγα Σταυροπούλου, Προϊσταμένη Γραμματείας της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ.

Τμήμα 3ον

α) Ηλία Ψώνη, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεωργάκη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
β) Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Κατσούλα, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
γ) Κυριακή Παρασκευοπούλου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Συνοίκη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
δ) Χρήστο Μπαμπανιώτη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Χαλανδρίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Πίσσα, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Ηλιούπολης.
ε) Αναστάσιο Καραλή, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Χαμακιώτη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.
στ) Γεώργιο Αλεξίου, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανακύκλωσης Καθαριότητας του Δήμου Λέσβου, εκπρόσωπο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ως μέλος, με αναπληρώτρια της Ερασμία Καραμήτρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
ζ) Μάριο Κατσουρό, υπάλληλο της Δ/νσης Φορολογικής Υπηρεσίας Δημοτικών Προσώπων του Δήμου Καλλιθέας, εκπρόσωπο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Γαρνάβο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Αλίμου.

Χρέη Γραμματέα των τριών τμημάτων θα εκτελεί η Κλεοπάτρα Σαραντάκου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, με αναπληρωτές της τους κάτωθι υπαλλήλους του ιδίου Τμήματος: την Ειρήνη Χριστοφόρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος, για το Α΄ Τμήμα του Δ.Π.Σ., Χρήστο Πετσιμέρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, για το Γ΄ Τμήμα του Δ.Π.Σ. και την Μαρία Χαλαζωνίτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για το Β΄ Τμήμα του Δ.Π.Σ.