ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση ΕΠΠΕ προμηθειών

PDF | DOC |Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφασης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης»
(Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 29601, ΑΔΑ:7ΦΙΓ465ΦΘΕ-94Ν)

 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΈχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

(β) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

ε) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28.08.2015)«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)», όπως ισχύει.

3.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.5683/25.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΧ-Ζ7Χ) (Β’ 464,) απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

5.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

  1. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.3/18485/22.07.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με το οποίο χορηγείται άδεια λοχείας στην Αγγελική Μπαλού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Οικονομικής Εποπτείας Φορέων & Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
  2. Το από 11.09.2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Τροποποιούμε την υπό Α.2 παράγραφο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφαση, ως εξής:

 «2.Γεώργιο Παπανικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Καλοτεράκη, Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής τριετούς θητείας, με 2ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Τμήματος Σχεδιασμού & Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών & Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αντικατάσταση της Αγγελικής Μπαλού.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.8687/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΗ1465ΦΘΕ-ΣΤΛ) απόφαση.

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Απόφαση: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/8687