ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση ΕΠΠΕ αυτοκινήτων

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/16548/26.05.2015 (ΑΔΑ: Ψ4Γ9465ΦΘΕ-ΜΟ7), απόφασης, όπως ισχύει «Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’  107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)», όπως ισχύει.
  2. Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.7.1997 (Β’ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β’ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β’ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.

4.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/16548/26.05.2015 (ΑΔΑ: Ψ4Γ9465ΦΘΕ-ΜΟ7) απόφαση «Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

6.Τις αριθμ. πρωτ. 22941/10.07.2015 και 25261/30.07.2015 αιτήσεις παραίτησης για συνταξιοδότηση της Θεοδώρας Τσιοδούλου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τροποποιούμε το υπό 1.Γ στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/16548/26.05.2015 (ΑΔΑ: Ψ4Γ9465ΦΘΕ-ΜΟ7) απόφασης, όπως ισχύει ως εξής:

 

Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Ανδρέα Σταματιάδη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αντικατάσταση της Θεοδώρας Τσιοδούλου, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Μπόνη,  μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών.

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/16548/26.05.2015 (ΑΔΑ: Ψ4Γ9465ΦΘΕ-ΜΟ7) απόφαση, όπως ισχύει.