ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση ΕΔΔΕ εξοπλισμού πληροφορικής

PDF | DOC |Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ) απόφασης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη»
(Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.29602, ΑΔΑ:614Β465ΦΘΕ-ΑΧΖ)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

(β) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

ε) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28.08.2015)«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)», όπως ισχύει.

3.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

4.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 33755/22.12.2014 (ΦΕΚ 3682/Β΄/31.12.2014) απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής  στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τη Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.

5.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη».

  1. Το ΦΕΚ 852/Γ΄/20.08.2015, στο οποίο δημοσιεύτηκε Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με την οποία μετατάχθηκε ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ΄ του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.
  2. Το από 11.09.2015 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.
  3. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την αξιολόγησή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Τροποποιούμε την υπό Α.2 παράγραφο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ) απόφασης, ως εξής:

 «2. Στέργιο Τσιαφούλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Ε΄, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ειδικότητας Πληροφορικής του Τμήματος Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Χρονόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής του Τμήματος Συντονισμού & Εφαρμογής Πολιτικών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αντικατάσταση του Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ465ΦΘΕ-Γ4Τ) απόφαση.

Σχετικές Ανακοινώσεις

ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8689/19.03.2015