ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Τροποποίηση ΕΔΔΕ αυτοκινήτων

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης όπως ισχύει, «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ζ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.7.1997 (Β’ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β’ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β’ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.
3.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
5. Τις αριθμ. πρωτ. 29412/14.09.2015 και 30778/30.09.2015 αιτήσεις παραίτησης για συνταξιοδότηση της Ολυμπίας Παππά, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε το υπό 1.Γ στοιχείο στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης όπως ισχύει, ως εξής:
Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Αγγελική Παπαδούλη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών & Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αντικατάσταση της Ολυμπίας Παππά, με αναπληρωτή το Θεόδωρο Βασιλάκο, μόνιμο υπάλληλο, με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση, όπως ισχύει.